عنوان مناقصه 
توسعه بي ترانس سوم پست 132/20 کيلوولت نمايشگاهجزئیات
انجام خدمات نظافتي پست ها و ادارات امور اتوماسيون پست ها بصورت حجميجزئیات
افزايش ظرفيت پست 132/20 کيلوولت پرديسجزئیات
احداث پست 33/132 کيلوولت شاهکوهجزئیات
توسعه دو بي خط در پست 132 کيلوولت نهبندانجزئیات
انجام خدمات نظافتي پست ها و ادارات امور انتقال نيروي رضوي بصورت حجميجزئیات
انجام خدمات نظافتي پست ها و ادارات امور انتقال نيروي جنوب بصورت حجميجزئیات
انجام خدمات نظافتي پست ها و ادارات امور انتقال نيروي شمال بصورت حجميجزئیات
خريد کابل ، متعلقات و عمليات اجرايي خط کابلي دومداره 400 کيلوولت امام رضا ( ع)جزئیات
خريد کابل ، متعلقات و عمليات اجرايي خط کابلي دومداره 400 کيلوولت امام رضا ( ع)جزئیات
توسعه پست 132/400 کيلوولت جاجرم جزئیات
واگذاري خدمات حفاظت فيزيکي اماکن و تأسيسات پست‌هاي انتقال و فوق توزيع استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي به‌صورت حجميجزئیات
واگذاري خدمات حفاظت فيزيکي اماکن و تأسيسات پست‌هاي انتقال و فوق توزيع استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي به‌صورت حجميجزئیات
واگذاري عمليات بهره برداري از پست هاي فوق توزيع به صورت حجميجزئیات
خريدکابل و متعلقات و کابل کشي خط132 کيلوولت بوعلي-حامد - تمديدجزئیات
خريد يراق آلات ، تجهيزات مخابراتي و نصب فيبر نوري خطوط 132 کيلوولت تربت جام -خوافجزئیات
خريد يراق آلات ، تجهيزات مخابراتي و نصب فيبر نوري خطوط 132 کيلوولت تربت جام -خوافجزئیات
افزايش ظرفيت پست 20/132 کيلو ولت صنعتي کاويان جزئیات
خدمات حفظ، نگهداري، توسعه و نظافت محوطه فضاهاي سبز موجود در سطح شرکت برق منطقه اي خراسان بصورت حجمي جزئیات
خدمات حفظ، نگهداري، توسعه و نظافت محوطه فضاهاي سبز موجود در سطح شرکت برق منطقه اي خراسان بصورت حجمي جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...