وضعیت تولید نیروگاه های محدوده برق خراسان در سال 1397
شرحتوسمشهدشريعتيشيروان سيکل ترکيبيکاوهقايننيشابورفردوسيديزل جنوببادي بينالودشمس سرخسبادي خوافخورشيديتوليد پراکندهجمع
قدرت اسمی-مگاوات600.0325.0496.01114.0636.075.01038.0954.01.732.575.04.813.955.15421.0
قدرت عملی-مگاوات6002964129484935486177713253412524596
تولید ناخالص-مگاوات ساعت37294021615672266055445000082695467163882586661628201811573714718891163772212620201724444257
درصد از کل تولید -درصد15.36.610.918.411.00.724.011.5ناچیز0.30.4ناچیز0.10.8100.0
مصرف داخلی-مگاوات ساعت3728048892344614990402470215691182591333801332883800763707
تولید خالص-مگاوات ساعت33565991526749261594044009682670765162313574835728068431573713388862363392212620201723680550
حداكثر بار توليدي - مگاوات--------------0
ضريب بار - درصد--------------0
ضریب بهره برداری-درصد71.062.273.754.262.434.677.841.418.025.519.118.235.8104.460.7
سوخت گاز-هزار متر مکعب5624355445196166401058689706080708841043168824685004092000405485508567
سوخت گازوئیل-هزار لیتر34826295898721424891587678353211271192665360611000860147
سوخت مازوت-هزار لیتر3998810000000000000399881
راندمان-درصد39.2130.0039.6839.5032.7124.2844.9731.4929.10022.740 - - 37.79

مأخذ : شرکت توليد نيروي برق خراسان
حداکثر بار تولیدی غیر همزمان شبکه خراسان : 0