گزارش خاموشي شبكه به تفكيك ماه و علت در سال1397
ماهخاموشي هاي ناشی از بخش تولیدخاموشي هاي ناشی از بخش انتقالخاموشي هاي ناشی از بخش توزیعجمع کل خاموشي ها
میزان مگاوات ساعتسهم از کل درصدمیزان مگاوات ساعتسهم از کل درصدمیزان مگاوات ساعتسهم از کل درصدمیزان مگاوات ساعتسهم از کل درصد
فروردین0029.89.71277.190.29306.9100
اردیبهشت0072.815.87385.984.13458.7100
خرداد0027.96.3441293.66439.9100
بهار00130.510.83107589.171205.5100
تیر0013.63.38389.396.62402.9100
مرداد0086.217.66401.982.34488.1100
شهریور009.33.17283.996.83293.2100
تابستان00109.19.211075.190.791184.2100
مهر003.10.95321.999.05325100
آبان0053.714.79309.485.21363.1100
آذر0029.29.7271.890.3301100
پاییز00868.69903.191.31989.1100
دی0014628.77361.571.23507.5100
بهمن009.93.23296.496.77306.3100
اسفند0096.421.3356.178.7452.5100
زمستان00252.319.92101480.081266.3100
جمع00577.912.444067.287.564645.1100
گزارش خاموشي شبكه در سال1397
شرحمگاوات ساعتسهم از کل
تولید00
انتقال577.912.44
توزیع4067.287.56
جمع4645.1100