بارگذاری...

نام تلفن
روابط عمومی 1-3610360
دبیرخانه 36103000
استخر 36045095
غذاخوری باشگاه 36041019
مهمانسرا 36045093
نگهبانی الهیه 36103181
نگهبانی انبار 38674442
نگهبانی بهره برداری 38592192
نگهبانی باشگاه 36045505
نظارت بر خدمات سالن های ورزشی 36043382
چاپ اين صفحه
تاريخ: 1396/02/10