بارگذاری...

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس
تکتم شريفيان عطار کارشناس استاندارد تجهیزات 36103873
ابوالفضل وطن دوست رئيس گروه بهره برداري ديسپاچينگ 3656921
حامد مرتضی زاده کارشناس مطالعات اقتصادی 36103866
عفت ملک کارشناس قراردادها 36103615
يوسف پورصديق کارشناس ترانزيت و پيش بينی مصرف 38525500
آرش کاظميان کارشناس مسئول پست 36103584
چاپ اين صفحه
تاريخ: 1396/01/15