نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
تاریخ مراجعه :
واحد مراجعه :
جنسیت :
میزان تحصیلات :
علت مراجعه شما چه بوده است؟
راهنمایی و اطلاع رسانی :
سرعت پاسخگویی کارمندان :
دقت پاسخگویی کارمندان :
مهارت و توانمندی کارمندان :
امکانات و تجهیزات شرکت :
نحوه برخورد کارمندان :
نام فرد یا واحدی که مناسبترین برخورد را باشما داشته است
نام فرد یا واحدی که نامناسبترین برخورد را باشما داشته است
در صورتی که شکایت و انتقادی در رابطه با فرایند کاری خود از شرکت دارید بیان فرمایید :
در صورتی که پیشنهادی در زمینه بهبود عملکرد شرکت برق دارید، بیان فرمایید :
برای مشاهده آخرین نظرسنجی های انجام شده در سیستم نظرسنجی آنلاین شرکت و اقدامات کلیک نمایید.