عنوان مناقصه 
انجام بيمه تمام خطر نوع A با پوشش کامل و عمليات بارگيري ،حمل و تخليه دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 200و30 مگاولت آمپرنمایش
خريد باتري هاي حوزه بهره بردارينمایش
انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمان هاو محوطه پستهاو ادارات امور انتقال نيروي جنوبنمایش
انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمان هاو محوطه پستهاو ادارات امور انتقال نيروي شمالنمایش
انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمان هاو محوطه پستهاو ادارات امور انتقال نيروي رضوينمایش
انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمان ها و محوطه پستهاي امور انتقال و ادارات بهره برداري اتوماسيون پستهانمایش
خريد رله هاي حفاظتي موردنياز حوزه طرح و توسعهنمایش
خريد يک دستگاه بي ترانس 132 کيلوولت موبيلنمایش
خريد سيم کرلو براي خطوط انتقال برق خراسان نمایش
خريد دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکتنمایش
احداث خط 400 کيلوولت ارتباطي پست ابوطالبنمایش
خريد رله هاي مورد نياز معاونت بهره بردارينمایش
توسعه يک بي ترانس قدرت در پست 132/20 کيلوولت سجادنمایش
توسعه يک بي خط 400 کيلوولت در پست ابوطالبنمایش
خريد رله هاي حفاظتي مورد نياز حوزه طرح و توسعهنمایش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...