عنوان مناقصه 
انجام خدمات نظافتي و آبدارخانه اي ساختمان هاي شرکت برق منطقه اي خراساننمایش
خريد 40 عدد کنتور چند منظوره EDMI موردنياز حوزه بهره بردارينمایش
تکميل دو بي خط در پست 132 کيلوولت نيل شهرنمایش
خريد کابل و متعلقات خط ارتباطي کابلي پست 132 کيلوولت فرهنگنمایش
خريد مقره هاي بشقابي ( سراميکي - شيشه اي) خطوط انتقال برقنمایش
حفاري و کابل کشي خط 132 کيلوولت دانشجو فرهنگ به روش حفاري افقي جهت دار (HDD)نمایش
خريد رله هاي حفاظتي مورد نياز حوزه طرح و توسعهنمایش
خريد رله هاي موردنياز معاونت بهره بردارينمایش
خريد مقره هاي بشقابي ( سراميکي - شيشه اي) خطوط انتقال برقنمایش
خريد 2 دستگاه ترانسفورماتور کمپکتنمایش
خريد سيم فاز براي خطوط انتقال و فوق توزيع استان خراساننمایش
اتوماسيون 15 پست فوق توزيع برق منطقه اي خراسان به روش EPC نمایش
تأمين تجهيزات و عمليات اجرايي خط 132 کيلوولت تک مداره سرخس-تجننمایش
خريد يراق الات خطوط انتقال نيروي برق کشور ( اولويت اول)نمایش
خريد برج جهت تکميل خط 400 کيلوولت بجنورد - اسفرايننمایش
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...