گزارش مصرف مشترکین بزرگ در سال 1397 مگاوات ساعت
میزان مصرف انرژی مشترکین بزرگ از تا سال مگاوات ساعت
ردیفنام مشترکتعرفهنوع قراردادقدرت قرادادی(کلیووات)فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفندجمع
1 آب منطقه اي خراسان شمالي(پمپاژ سد شيرين دره) كشاورزي تامین88003806 3050 3812 3778 3698 3784 2954 3133 3783 3732 3681 3631 42842
2 آب وفاضلاب مشهد(پمپاژ آب سد دوستي) كشاورزي تامین3719913403 12546 18343 24839 23799 13425 8975 9902 9288 9301 5121 12008 160950
3 ايران خودرو خراسان توليد(صنعت و معدن) تامین120003489 4599 3969 4229 3542 2604 3507 3290 3093 3363 3085 3613 42383
4 پالايش گاز شهيدهاشمي نژاد(خانگيران) توليد(صنعت و معدن) تامین700020 18 20 19 67 267 17 22 25 24 56 166 721
5 پرديس کاغذ پارسيان توليد(صنعت و معدن) بورس60000 0 0 0 3744 3312 3787 4172 4311 3549 2435 2676 27986
پشتیبان80003837 4346 4094 4145 426 740 0 58 10 0 0 0 17656
کل140003837 4346 4094 4145 4170 4052 3787 4230 4321 3549 2435 2676 45642
6 تعاوني توليدي و توزيعي فولاد شمش نگين مشهد توليد(صنعت و معدن) پشتیبان60000 0 0 0 0 0 1786 2888 2606 2886 3347 3353 16866
تامین14000109 599 2749 3753 4527 4193 1947 3648 3282 3715 3992 3981 36495
کل20000109 599 2749 3753 4527 4193 3733 6536 5888 6601 7339 7334 53361
7 ذوب پولاد بارثاوا توليد(صنعت و معدن) تامین190004051 8583 8052 7724 7552 7262 5732 7783 5864 6083 7151 7025 82862
8 سنگ آهن سنگان توليد(صنعت و معدن) تامین4900026284 24262 24663 27468 27122 27344 26848 21583 27794 28934 28859 27615 318776
9 سيمان باقران توليد(صنعت و معدن) تامین180006377 4834 7377 6256 6440 1242 1114 5276 4732 1068 624 964 46304
10 سيمان بجنورد توليد(صنعت و معدن) تامین3600011333 16147 16579 6150 5202 12909 16844 16270 15019 4035 3918 10500 134906
11 سيمان خاکستري جوين توليد(صنعت و معدن) تامین2000010419 11294 8424 11274 10451 12469 8768 7809 11283 3533 3818 8046 107588
12 سيمان زاوه تربت توليد(صنعت و معدن) تامین230009306 9937 7618 10542 4685 8958 11416 10035 9909 3131 2998 3631 92166
13 سيمان شرق توليد(صنعت و معدن) تامین3600013624 16838 14665 16144 14440 14719 12534 15468 16399 13005 10105 15823 173764
14 سيمان غرب آسيا توليد(صنعت و معدن) پشتیبان105001305 2643 1513 3356 4360 3605 2625 5988 3243 5718 6442 2954 43752
تامین145001803 3649 2089 4634 6022 4979 0 2626 222 2290 2622 7 30943
کل250003108 6292 3602 7990 10382 8584 2625 8614 3465 8008 9064 2961 74695
15 سيمان لار سبزوار توليد(صنعت و معدن) تامین195002399 8874 8282 8556 3152 2629 6193 5637 4813 6043 2167 5127 63872
16 سيمان مجد خواف توليد(صنعت و معدن) تامین150001055 1270 1190 1633 1388 988 985 877 975 1084 1205 1729 14379
17 شرکت آلومينا ايران(پروژه شمش آلومينيوم جاجرم) توليد(صنعت و معدن) پشتیبان700000 0 0 0 0 0 0 0 13 66 498 3756 4333
18 صنايع فولاد كبكان توليد(صنعت و معدن) دوجانبه80005943 5952 5952 5952 5952 5940 5760 5760 0 0 0 0 47211
تامین10000203 1824 1375 1868 1432 1074 798 1257 7859 6991 7001 6652 38334
کل180006146 7776 7327 7820 7384 7014 6558 7017 7859 6991 7001 6652 85545
19 صنعتي و معدني توسعه ملي(برق موقت طرح کنسانتره) توليد(صنعت و معدن) تامین250002399 4497 3686 3794 5154 5894 5912 6952 6928 7335 7577 8443 68571
20 طرح فولاد سبزوار(برق موقت واحد احياء) توليد(صنعت و معدن) تامین220007767 7614 7952 7419 8008 7794 1733 7430 7626 8200 7996 7567 87106
21 طرح کنسانتره و گندله سازي فولادمبارکه اصفهان(برق موقت طرح گندله سازي) توليد(صنعت و معدن) تامین200001968 12128 8430 11942 4693 11358 9682 4957 12594 10368 9887 9725 107732
22 فروکروم جغتاي توليد(صنعت و معدن) تامین150005481 7032 8835 3282 8296 8077 682 8389 6837 7632 4952 8474 77969
23 فولاد خراسان توليد(صنعت و معدن) تامین240000102437 102035 104771 52670 94239 110001 101338 86535 98536 116068 115926 107354 1191910
24 قطار شهري مشهد-خط 2(حمل ونقل عمومي) كشاورزي تامین35200867 938 973 1059 1158 1153 1149 1209 1140 1110 1639 1389 13784
25 قطار شهري مشهد-خط 3(برق موقت TBM) سایر مصارف تامین8000355 448 401 345 265 362 303 339 328 344 307 304 4101
26 كشت و صنعت جوين(کارخانه اسيدسيتريک) توليد(صنعت و معدن) تامین70001331 4385 2125 117 2046 3702 387 1774 4230 4068 580 1785 26530
27 لوله گستر اسفراين توليد(صنعت و معدن) تامین8000196 327 1228 969 1061 593 843 1336 1444 1534 1479 991 12001
28 مجتمع صنعتي اسفراين توليد(صنعت و معدن) تامین550005662 7455 5075 4709 4615 6783 9536 10599 6712 10720 10585 10973 93424
29 معدن پروده طبس توليد(صنعت و معدن) تامین120003197 4228 4705 4994 4829 4272 4515 3695 4659 5193 5233 4465 53985
30 کارخانجات لوله و پروفيل صفا توس توليد(صنعت و معدن) تامین20000150 382 454 515 421 488 424 386 320 242 608 605 4995
جمع--914699 250576 292734 289401 244135 272786 292920 259094 267083 285877 281365 265894 285332 3287197

نام مشترکفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفندجمع
صنعتی2321452757522658722141142438662741962457132525002713382668782551462680003065520
کشاورزی180761653423128296762865518362130781424414211141431044117028217576
سایر مصارف3554484013452653623033393283443073044101
مجموع2505762927342894012441352727862929202590942670832858772813652658942853323287197