تعداد کارکنان به تفکیک تحصیلات در سال 1397
ردیفنام شرکتجنسیتمیزان تحصیلاتجمع کل
زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتری
1برق منطقه اي خراسانزن01322026162
مرد791271973241147848
جمع برق منطقه اي خراسان791401993441408910
تعداد کارکنان به تفکیک سابقه کار در سال 1397
ردیفنام شرکتسابقه کار (سال)جمع کل
1تا56تا1011تا1516تا2021تا2526تا303132333435بیش از 35
1برق منطقه اي خراسان92136228219969016791034910
جمع برق منطقه اي خراسان92136228219969016791034910
تعداد کارکنان به تفکیک سن در سال 1397
ردیفنام شرکتسنجمع کل
تا3031تا4041تا5051تا606162636465بیش از 65
1برق منطقه اي خراسان44421302140002100910
جمع برق منطقه اي خراسان44421302140002100910
تعداد کارکنان به تفکیک مشاغل در سال 1397
ردیفنام شرکتجنسیتبخش مشاغلجمع کل
100002000030000400007000080000فاقد بخش شغلی
1برق منطقه اي خراسانزن502516001662
مرد199550189069426848
جمع برق منطقه اي خراسان249575205069442910
تعداد کارکنان به تفکیک رتبه در سال 1397
ردیفنام شرکترتبهجمع کل
1تا56تا1011تا1516فاقد طبقه ی شغلی
1برق منطقه اي خراسان422531003512910
جمع برق منطقه اي خراسان422531003512910
تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام در سال 1397
ردیفنام شرکتجنسیتنوع استخدامجمع کل
رسمیپیمانیمشاغل کارگریانجام کار معین آزمایشیکارگر
1برق منطقه اي خراسانزن21250160062
مرد17919466360049848
جمع برق منطقه اي خراسان20021966376049910
تعداد کارکنان به تفکیک وضعیت تاهل در سال 1397
ردیفنام شرکتوضعیت تاهلجمع کل
مجردمتاهلسایر
زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع
1برق منطقه اي خراسان14445847800847145910
جمع برق منطقه اي خراسان14445847800847145910
تعداد کارکنان به تفکیک سطح شغلی در سال 1397
ردیفنام شرکتجنسیتسطح شغلیجمع کل
مقدماتیپایهارشدخبرهعالیفاقد سطح شغلی
1برق منطقه اي خراسانزن2421424 16 62
مرد49681394254 496 848
جمع برق منطقه اي خراسان73701534458512910
تعداد کارکنان به تفکیک کارکنان شرکتی و حجمی در سال 1397
ردیفنام شرکتجنسیتکارکنان شرکتی و حجمیجمع کل
تعاونیحجمیبازنشستگان بکار گرفته شده
1برق منطقه اي خراسانزن0000
مرد01794183
جمع برق منطقه اي خراسان01794183
تعداد کارکنان به تفکیک وضعیت اشتغال در سال 1397
ردیفنام شرکتجنسیتوضعیت اشتغالجمع کل
با پست سازمانیبدون پست سازمانیبا پست سازمانی ستاره داردر مرخصی بدون حقوقدر ماموریت آموزش تمام وقتسایر
1برق منطقه اي خراسانزن4616000062
مرد37142649200848
جمع برق منطقه اي خراسان41744249200910