مشخصات ترانسهاي واحدپستهاي بلافصل نيروگاهي تاپايان سال 1396
رديف نام پست نسبت تبديل سال بهره برداري ترانس ترانس (مگاولت آمپر) جمع ترانس
(مگاولت آمپر)
سال بهره برداري
تعداد ظرفيت
استان خراسان رضوی
1 نیروگاه توس  11/5:132 1364-1366 4 176 704 1364
2 نیروگاه شریعتی  گازی 11/5:132 1363-1365 6 31 186 1363
سیکل ترکیبی 13/8:132 1372-1373 2 150 300
10/5:132 1382 1 125 125
3 نیروگاه شمس سرخس (خصوصی) 10/5:132 1392 1 64 64 1392
1396 1 32 32
4 نیروگاه فردوسی
(خصوصی)
15/75:400 1386 5 200 1000 1386
1387 1 200 200
5 نیروگاه مشهد 5/5:63 1350-1363 1 12.5 12.5 1350
2 30 60
13/8:63 1352-1354 1 70 70
13/8:132 1393 1 70 70
10/5:63 1356-1357 1 80 80
1 90 90
6 نیروگاه نیشابور 13/8:400 1375-1377 6 125 750 1375
10/5:400 1381 1 125 125
1382 2 125 250
جمع  خراسان رضوی 37 _ 4118.5 _
استان خراسان شمالی
1 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 15/75:400 1385 5 200 1000 1385
1386 1 200 200
1396 1 200 200
جمع  خراسان شمالی 7 _ 1400 _
استان خراسان جنوبی
1 نیروگاه سیکل ترکیبی کاوه 15/75:400 1388 4 200 800 1388
2 نیروگاه قاین 11/5:132 1367 2 30 60 1367
10/5:132 1373 1 31 31
جمع  خراسان جنوبی 7 _ 891 _
جمع کل برق منطقه ای خراسان  51 _ 6409.5 _
مشخصات ايستگاههاي 400 كيلو ولتي زير بار تا پايان سال 1397 برق منطقه ای خراسان
رديف نام ايستگاه نسبت تبديل كيلوولت حداكثر قدرت ترانسها  تعداد ترانسها جمع ظرفيت حداكثر بار مصرفي
(مگاوات)
نسبت حداكثر بار  به ظرفیت (درصد) سال بهره برداري
(مگاولت آمپر) (مگاوات)
استان خراسان رضوی 
1 ابوطالب 400/132/20 200/200/40 2 400 360 312 86.7 1389
2 تربت جام  400/132/20 200/200/40 3 600 540 198 36.7 1396 / 1385 / 1382
3 توس 400/132/20 200/200/40 2 400 360 305 84.7 1382
4 خواف 400/132/20 200/200/40 1 200 180 125 69.4 1394
5 زکریا 400/132/20 200/200/40 1 200 180 161 89.4 1397
6 سربداران (DCS) 400/132/20 200/200/40 2 400 360 164 45.6 1387
7 شادمهر 400/132/20 200/200/30 2 400 360 210.8 58.6 1380 / 1377
8 فولاد نيشابور (اختصاصي) 400/33 62.5 1 62.5 56.25 354 70.6 1379
165 3 495 445.5 1395 / 1379
9 مدرس 400/132/20 200/200/40 2 400 360 148 41.1 1389
10 نيشابور 400/132/20 200/200/30 2 400 360 246 68.3 1379 / 1376
جمع  خراسان رضوی  21 3957.5 3561.8 --- --- ---
استان خراسان شمالی
1 اسفراين 400/132/20 200/200/40 2 400 360 148.7 41.3 1381 / 1379
2 جاجرم 400/132/20 200/200/40 1 200 180 133 73.9 1394
3 شیروان 400/132/20 200/200/40 2 400 360 250 69.4 1385
جمع  خراسان شمالی  5 1000 900 --- --- ---
استان خراسان جنوبی
1 بیرجند 400/132/20 200/200/40 2 400 360 144 40 1390
2 قاینات 400/132/20 200/200/40 2 400 360 168 46.7 1379
3 گلشن 400/132/20 200/200/40 1 200 180 84 46.7 1391
جمع  خراسان جنوبی  5 1000 900 --- --- ---
جمع کل برق منطقه ای خراسان  31 5957.5 5361.8 --- --- ---
مشخصات ايستگاههاي 230كيلو ولتي زير بار تا پايان سال 1397 برق منطقه ای خراسان
رديف نام ايستگاه نسبت تبديل كيلوولت حداكثر قدرت ترانسها  تعداد ترانسها جمع ظرفيت حداكثر بار مصرفي
(مگاوات)
نسبت حداكثر بار  به ظرفیت (درصد) سال بهره برداري
(مگاولت آمپر) (مگاوات)
استان خراسان رضوی 
1 سرخس 230/132/20 160/160/30 1 160 144 45 31.3 1383
جمع  خراسان رضوی  1 160 144 --- --- ---
جمع کل برق منطقه ای خراسان  1 160 144 --- --- ---
مشخصات ايستگاههاي 132 كيلو ولتي زير بار تا پايان سال 1397 برق منطقه ای خراسان
رديف نام ايستگاه نسبت تبديل كيلوولت حداكثر قدرت ترانسها  تعداد ترانسها جمع ظرفيت حداكثر بار مصرفي
(مگاوات)
نسبت حداكثر بار  به ظرفیت (درصد) سال بهره برداري
(مگاولت آمپر) (مگاوات)
استان خراسان رضوی 
1 آزادوار 132/20 30 2 60 54 23.4 43.3 1384 / 1382
2 آسباد (خواف) 132/20 30 2 60 54 36.4 67.4 1373
3 ابوسعيد (مدولار) 132/20 30 1 30 27 16.1 59.6 1387 / 1378
4 اخلمد (DCS) 132/20 50 2 100 90 32 35.6  1392 / 1391
5 اسکان 132/20 30 2 60 54 7.4 13.7 1393
6 اسید سیتریک (اختصاصی) 132/20 15 1 15 13.5 6.7 49.5 1396
7 الكتريك 132/20 30 2 60 54 16.8 31.1 1363
8 اماميه 132/20 30 2 60 54 44 81.5 1386
9 انابد 132/20 30 1 30 27 21 77.8 1384
10 ایران خودرو (DCS اختصاصی) 132/20 30 2 60 54 8.5 15.7 1396 / 1387
11 باجگیران (موبیل) 132/20 15 1 15 13.5 3.2 23.7 1392
12 باخرز (موبیل) 132/20 30 1 30 27 10.7 39.6 1383
13 باشتین 132/20 30 2 60 54 41.6 77 1389
14 بردسكن 132/20 30 2 60 54 27 50 1374
15 بوعلی (GIS) 132/20 50 2 100 90 68.5 76.1 1390
16 بینالود 132/20 30 2 60 54 27 50 1396
17 بيهق  132/20 30 2 60 54 29.6 54.8 1380
18 پارسی (مدولار) 132/20 30 1 30 27 21 77.8 1396
19 پارس فولاد سبزوار (اختصاصی) 132/33 35 1 35 31.5 12.7 40.3 1396
20 پاژ 132/20 30 2 60 54 45 83.3 1390 / 1382
21 پالایشگاه خانگیران (اختصاصی) 132/63/20 10/10/2 2 20 18 7 38.7 1389
22 پرديس 132/20 30 2 60 54 48 88.9 1365
23 تايباد 132/20 30 2 60 54 45.2 83.7 1367
24 تپه سلام 132/20 30 2 60 54 38.1 70.6 1393
* تربت جام 132/20 30 2 60 54 31.4 58.1 1365
25 تربت حيدريه  132/20 30 2 60 54 31.2 57.8 1367
26 تربیت (GIS) 132/20 30 2 60 54 48.4 89.6 1391
27 ترشیز (موبیل) 132/20 15 1 15 13.5     1397
* توس 132/63/20 125/125/30 2 250 225 101 44.9 1365
28 جلگه رخ 132/20 15 2 30 27 17 63 1368
29 جنگل (مدولار) 132/20 30 1 30 27 16 59.3 1383
30 چناران (DCS) 132/20 30 2 60 54 40 74.1 1391
31 حافظ (غدیر) (موبیل) 132/20 30 1 30 27 20.8 77 1385
32 خليل 132/20 30 1 30 27 17 63 1396 / 1390 / 1381
33 خواجه ربيع 132/63/20 90/90/30 2 180 162 154 95.1 1366
* خواف 132/20 30 1 30 27     1397
34 خیام (DCS) 132/20 30 2 60 54 45.8 84.8 1389
35 خيرآباد  132/20 30 2 60 54 41.4 76.7 1380
36 دانشجو 132/20 30 2 60 54 51 94.4 1384
37 داورزن 132/20 15 2 30 27 16.2 60 1376
38 درگز 132/20 15 1 15 13.5 23 56.8 1369
30 1 30 27 1396
39 دشت جوين 132/20 30 2 60 54 35 64.8 1368
40 دوغارون (موبیل) 132/20 30 1 30 27 19.2 71.1 1393
41 دولت آباد 132/20 30 2 60 54 27 50 1381
42 راشد (DCS) 132/20 30 2 60 54 27 50 1389
43 رجایی (مدولار) 132/20 30 1 30 27 13.9 51.5 1395
44 رشتخوار  132/20 30 2 60 54 25.4 47 1380
45 رضوی (GIS) 132/20 30 2 60 54 33 61.1 1387
46 ریوش 132/20 30 1 30 27 9 33.3 1387
47 زرين دشت 132/20 30 2 60 54 25.6 47.4 1393 / 1384
48 ساحل برج 132/20 30 3 90 81 65 80.2 1395 / 1381
49 ساغروان 132/20 30 2 60 54 42 77.8 1382
50 سبزوار 132/20 30 2 60 54 40.6 75.2 1367
51 سپاد (GIS) 132/20 50 2 100 90 46.4 51.6 1387
52 سجاد (GIS) 132/20 30 2 60 54 36 66.7 1394
53 سد دوستی 1 (اختصاصی) 132/6/6 20 2 40 36 48.3 26.8 1387
132/20 15 1 15 13.5 1397
54 سد دوستی 2 (اختصاصی) 132/6/6 20 2 40 36 1387
55 سد دوستی 3 (اختصاصی) 132/6/6 20 2 40 36 1387
56 سد دوستی 4 (اختصاصی) 132/6/6 20 2 40 36 1387
57 سد دوستی 5 (اختصاصی) 132/6/6 20 2 40 36 1387
* سرخس 132/20 30 2 60 54 45 83.3 1372
58 سردق 132/20 30 1 30 27 14 51.9 1385
59 سلطان آباد 132/20 30 2 60 54 29.4 54.4 1374
60 سنگ آهن سنگان (اختصاصی) 132/20 30 2 60 54 45.6 84.5 1381
61 سنگ بست (DCS) 132/20 30 2 60 54 32 59.3 1385 / 1379
62 سنگرد 132/20 15 2 30 27 11 40.7 1389
63 سیمان جوین (اختصاصی) 132/6/3 30 2 60 54 22.1 41 1388
64 سیمان زاوه (اختصاصی) 132/6/3 30 2 60 54 23.1 42.9 1387
65 سیمان سبزوار (اختصاصی) 132/6/3 30 2 60 54 19.7 36.5 1387
66 سیمان غرب (اختصاصی) 132/20 40 2 80 72 22.9 31.8 1394
67 سیمان مجد (اختصاصی) 132/6/3 30 1 30 27 5 18.6 1391
68 سيمرغ 132/20 30 2 60 54 30 55.6 1384
69 شريعتي 132/63/20 90/90/30 2 180 162 134 82.7 1364
70 شمس (موبیل) 132/20 30 1 30 27     1396
71 شهدا (GIS) 132/20 50 2 100 90     1397
72 شیخ جامی (DCS) 132/20 30 2 60 54 22.6 41.9 1390
73 صالح 132/20 15 1 15 13.5 10 74.1 1382
74 صفا توس (اختصاصی) 132/20 30 1 30 27 2.6 9.7 1389
75 صنعت (شهرك صنعتي) 132/20 50 3 150 135 87.8 65 1396 / 1386 / 1379
76 صنعتی عطار 132/20 30 2 60 54 7.4 13.7 1392
77 صنعتی کاویان (مدولار) 132/20 30 1 30 27 9.7 35.9 1394
78 طالقانی (GIS) 132/20 30 2 60 54 35.1 65 1387
79 طرقبه (موبیل) 132/20 30 1 30 27 7.8 28.9 1397
80 عطار 132/63/20 50/50/30 2 100 90 66 73.3 1365
81 غدیر (GIS) 132/20 30 2 60 54 32 59.3 1392
82 فارمد 132/20 30 3 90 81 40.5 50 1397 / 1391
83 فتح آباد 132/20 30 2 60 54 23 42.6 1386
84 فدیهه (موبیل) 132/20 15 1 15 13.5 4.2 31.1 1385
85 فروکروم (اختصاصی)  132/20 30 2 60 54 17.4 32.3 1383
86 فريمان 132/20 30 2 60 54 32.7 60.6 1367
87 فولاد بارثاوا (موبیل اختصاصی) 132/20 30 1 30 27 19.5 72.4 1392
88 فولاد توسعه ملی (مدولار اختصاصی) 132/33 50 1 50 45 14.5 32.3 1396
89 فولاد شمش نگین (موبیل اختصاصی) 132/11 35 1 35 31.5 23.9 75.9 1396 / 1391
90 فولاد کبکان (مدولار اختصاصی) 132/20 30 1 30 27 17.1 63.2 1391
91 فولاد مبارکه (موبیل اختصاصی) 132/20 30 1 30 27 20.9 77.6 1395
92 فیروزه 132/20 30 1 30 27 16.6 61.5 1396
93 فيض آباد 132/20 30 2 60 54 35.6 65.9 1375
94 قوچان 132/63/20 50/50/30 2 100 90 33.8 37.6 1366
95 كاشمر 132/20 30 2 60 54 45 83.3 1367
96 کاغذ پارسیان (اختصاصی) 132/20 20 1 20 18 8.9 49.5 1396
97 کلات 132/20 30 2 60 54 8.2 15.2 1390
98 کوهستان (مدولار) 132/20 30 2 60 54 16 29.6 1394
99 كوهسنگي 132/63/20 90/90/30 2 180 162 135 71.4 1370
30 1 30 27 1397
100 کیبرکوه 132/20 15 1 15 13.5 5.4 40 1396
101 گلبهار 132/20 30 1 30 27 25.5 94.4 1396 / 1381
102 گلشهر 132/20 30 2 60 54 51.5 95.4 1380
103 گناباد 132/20 30 2 60 54 38.4 71.1 1366
104 ماشين ابزار (مدولار) 132/20 30 1 30 27 16 59.3 1386
* مدرس (DCS) 132/20 30 2 60 54 25 46.3 1389
105 مشهد 132/20 30 2 60 54 32 59.3 1391
106 ملاصدرا (DCS) 132/20 30 2 60 54 35.9 66.5 1389
107 نمايشگاه 132/20 30 2 60 54 52 96.3 1380
* نيشابور (كمال الملك) 132/20 30 2 60 54 39.6 73.3 1365
108 نيل شهر 132/20 30 2 60 54 33.4 61.9 1385 / 1380
109 وحدت (مدولار) 132/20 30 1 30 27 18.5 68.5 1386
جمع  خراسان رضوی  201 6570 5913 --- --- ---
استان خراسان شمالی
1 آشخانه (مانه و سملقان) 132/20 30 1 30 27 17.6 65.2 1391
2 آلومینیوم جاجرم (اختصاصی) 132/6/9 25 2 50 45 15 33.3 1397
* اسفراین 132/20 30 2 60 54 10.9 20.2 1392
3 بابا امان (بجنورد) 132/20 30 2 60 54 47.2 87.4 1367
4 بجنورد 132/20 30 2 60 54 36.2 67 1395
5 بدرانلو (DCS) 132/20 30 2 60 54 32.2 59.6 1391 / 1385
6 بدر الدین (جاجرم) 132/20 30 2 60 54 36 66.7 1374
7 پارت (شيروان) 132/20 30 2 60 54 39.8 73.7 1367
8 ريخته گری (اختصاصی) 132/20 65 2 130 117 51.5 44 1383
9 زیارت 132/20 30 1 30 27 11.5 42.6 1397
10 سيمان بجنورد (اختصاصی) 132/6/3 19.2 2 38.4 34.6 34.8 39.3 1377
132/6/3 30 2 60 54 1387
11 شیرین دره (اختصاصی) 132/20 15 2 30 27 9 33.1 1392
12 صبا (صفی آباد) 132/20 15 1 15 13.5 6.8 50.4 1391
13 غلامان 132/20 15 1 15 13.5 7.8 57.8 1380
14 فاروج (DCS) 132/20 30 2 60 54 15.6 28.9 1390 / 1383
15 قاضي  132/20 15 2 30 27 15.4 57 1377
16 لوله گستر (اختصاصی) 132/20 25 2 50 45 6.1 13.5 1383
17 مهرگان 132/20 30 2 60 54 24.7 45.7 1368
جمع  خراسان شمالی  34 958.4 862.6 --- --- ---
استان خراسان جنوبی
1 صنعتی بیرجند (ابن حسام) 132/20 30 1 30 27 18 66.7 1393
2 اسديه 132/20 15 1 15 13.5 9.5 70.4 1380
3 اسفدن 132/20 15 1 15 13.5 4.1 30.4 1387
4 باقران (DCS) 132/20 30 2 60 54 33 61.1 1386
5 بزرگمهر 132/20 30 2 60 54 10 18.5 1393
6 بشرويه  132/20 15 2 30 27 12.4 45.9 1384 / 1363
7 حاجي آباد 132/20 30 1 30 27 10.3 38.1 1378
8 حکیم نزاری (بيرجند) 132/20 30 2 60 54 31 57.4 1369
9 خضری  132/20 30 1 30 27 7.3 27 1383
10 خوسف 132/20 30 2 60 54 16.2 30 1384
11 درح (موبیل) 132/20 15 1 15 13.5 3.4 25.2 1394
12 سده  132/20 15 1 15 13.5 9.2 68.1 1379
13 سرايان 132/20 30 2 60 54 18.8 34.8 1384 / 1379
14 سربيشه 132/20 15 2 30 27 16.6 61.5 1381
15 سهل آباد (کاتد فیوزی) 132/20 15 1 15 13.5 4 29.6 1377
16 سیمان باقران (اختصاصی) 132/6/3 15 2 30 27 15.5 57.3 1395
17 طبس 132/20 30 2 60 54 30.6 56.7 1374
18 عشق آباد 132/20 15 1 15 13.5 4.9 36.3 1384
19 فردوس 132/20 30 2 60 54 22 40.7 1371
20 فرزان 132/20 30 1 30 27 14 51.9 1393
21 قاين 132/20 30 2 60 54 31.2 57.8 1368
22 معدن پروده (اختصاصی) 132/6/6 20 2 40 36 10 27.8 1384
23 نهبندان 132/20 15 2 30 27 14.3 53 1386 / 1379
جمع  خراسان جنوبی  36 850 765 --- --- ---
جمع کل برق منطقه ای خراسان  271 8378.4 7540.6 --- --- ---
* این پست در محدوده پستی با همین نام که دارای ولتاژی بالاتر می باشد قرار گرفته است .
مشخصات ايستگاههاي 63 كيلو ولتي زير بار تا پايان سال 1397 استان خراسان رضوی
رديف نام ايستگاه نسبت تبديل كيلوولت حداكثر قدرت ترانسها  تعداد ترانسها جمع ظرفيت حداكثر بار مصرفي
(مگاوات)
نسبت حداكثر بار  به ظرفیت (درصد) سال بهره برداري
(مگاولت آمپر) (مگاوات)
استان خراسان رضوی 
1 آب و برق 63/20 30 2 60 54 49 90.7 1365
2 ثامن (امام رضا) 63/20 30 2 60 54 41 75.9 1363
3 بازار رضا 63/20 30 2 60 54 44 81.5 1364
4 بهار 63/20 30 2 60 54 40 74.1 1376
5 چاهك 63/20 15 2 30 27 19 70.4 1380
6 حامد 63/20 30 1 30 27 27 54.5 1348
63/20 25 1 25 22.5
7 دانشگاه 63/20 30 2 60 54 38 70.4 1380
8 دبيري 63/20 30 1 30 27 38 70.4 1363
63/20 15 2 30 27
9 دروازه قوچان 63/20 30 2 60 54 45 83.3 1363
10 ديزباد 63/20 15 2 30 27 20.6 76.3 1360
11 رضوان 63/20 30 2 60 54 46 85.2 1366
12 سيلو 63/20 30 3 90 81 43 53.1 1395 / 1360
13 سيمان مشهد (اختصاصي) 63/6/3 24 3 72 64.8 35.3 54.5 1366
14 شمال پارك 63/20 30 2 60 54 39 72.2 1366
15 طرق 63/20 15 4 60 54 33 61.1 1364
16 مشهد 63/20 30 2 60 54 29 53.7 1347
17 ملك 63/20 30 2 60 54 43 79.6 1376
18 ناظریه (کمپکت) 63/20 15 1 15 14 0 0 1393
جمع  خراسان رضوی 40 1012 910.8 --- --- ---
جمع کل برق منطقه ای خراسان  40 1012 910.8 --- --- ---
مشخصات ترانسهاي واحدپستهاي بلافصل نيروگاهي تاپايان سال 1397
رديف نام پست نسبت تبديل سال بهره برداري ترانس ترانس (مگاولت آمپر) جمع ترانس
(مگاولت آمپر)
سال بهره برداري
تعداد ظرفيت
استان خراسان رضوی
1 نیروگاه توس  11/5:132 1364-1366 4 176 704 1364
2 نیروگاه شریعتی  گازی 11/5:132 1363-1365 6 31 186 1363
سیکل ترکیبی 13/8:132 1372-1373 2 150 300
10/5:132 1382 1 125 125
3 نیروگاه شمس سرخس (خصوصی) 10/5:132 1392 1 64 64 1392
1396 1 32 32
4 نیروگاه فردوسی
(خصوصی)
15/75:400 1386 5 200 1000 1386
1387 1 200 200
5 نیروگاه مشهد 5/5:63 1350-1363 1 12.5 12.5 1350
2 30 60
13/8:63 1352-1354 1 70 70
13/8:132 1393 1 70 70
10/5:63 1356-1357 1 80 80
1 90 90
6 نیروگاه نیشابور 13/8:400 1375-1377 6 125 750 1375
10/5:400 1381 1 125 125
1382 2 125 250
جمع  خراسان رضوی 37 _ 4118.5 _
استان خراسان شمالی
1 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 15/75:400 1385 5 200 1000 1385
1386 1 200 200
1396 1 200 200
جمع  خراسان شمالی 7 _ 1400 _
استان خراسان جنوبی
1 نیروگاه سیکل ترکیبی کاوه 15/75:400 1388 4 200 800 1388
2 نیروگاه قاین 11/5:132 1367 2 30 60 1367
10/5:132 1373 1 31 31
جمع  خراسان جنوبی 7 _ 891 _
جمع کل برق منطقه ای خراسان  51 _ 6409.5 _