پیشرفت عملیات احداث پست های انتقال و فوق توزیع با اولویت یک تا سال 1397
رديفنام پروژهولتاژ
( کیلو ولت )
تعداد ترانسظرفیت ترانس
( مگاولت آمپر )
جمع ظرفیت
( مگاولت آمپر )
پيشرفت پروژه
تا پایان سال
1397
1پست 400 كيلوولت زكريا400220040078.34
2پست 400 كيلوولت بجنورد400-(2*30)+(2*200)46093.93
3توسعه پست 400 كيلو ولت شيروان - 3 بي ترانس نيروگاهي400---98
4توسعه پست 400 كيلوولت اسفراين - 1 بي خط 400 كيلوولت400---95.59
5توسعه پست 400 كيلوولت ابوطالب - 1 بي خط 400 كيلوولت400---83.44
6پست 132 كيلوولت GIS شهدا13225010099.05
7پست 132 كيلوولت سرخس 2(منطقه ويژه اقتصادي)13213030100
8پست 132 كيلوولت فرهنگ132230604
9پست 132 كيلوولت GIS راه آهن132230600
10پست 132 كيلوولت موبيل طرقبه1321303080
11پست 132 كيلوولت حافظ1322306069.25
12توسعه پست 400 كيلوولت خواف - 1 بي ترانس و ترانس مربوطه13213030100
13افزايش ظرفيت پست 132كيلوولت كوهسنگي13213030100
14افزايش ظرفيت پست 132 كيلوولت خواجه ربيع1321303096
15افزايش ظرفيت پست 132 كيلوولت درگز13213030100
16افزايش ظرفيت پست 132 كيلوولت بوعلي1321505081.95
17افزايش ظرفيت پست 132 كيلوولت فارمد13213030100
18توسعه پست 400 كيلوولت گلشن - 2 بي خط 132132---9.45
19پست 132 كيلوولت زيارت1321303099.18
20پست 132 كيلوولت شهرك صنعتي شيروان132130300
21توسعه پست 400 كيلوولت جاجرم - 2 بي خط 132 بابت آلوميناي جاجرم132---100
22تأمين موبيل بحران - 3 دستگاه132310300
23توسعه پست سد دوستي يك - شير تپه(پل خاتون)1321151597.9
24پست 132 كيلوولت ترشيز1321151599
25پست 132 كيلوولت موبيل شهرك صنعتي ديهوك1321151513
26پست 132 كيلوولت تجن1321151510.18
27توسعه پست 132 كيلوولت خوسف - 2 بي خط بابت پست شهرك صنعتي خوسف132---21
28پست 132 كيلوولت شهرك صنعتي خوسف132130306
29پست 132 كيلوولت شهرك صنعتي طبس (توسعه پست 400 كيلوولت گلشن)132130309.08
30پست 132 كيلوولت GIS حامد1322501000
31پست 132 كيلوولت GIS بهار1322501000
32پست 132 كيلوولت GIS ملك132230600
33پست 132 كيلوولت GIS بازاررضا1322501000
34پست 132 كيلوولت GIS دروازه قوچان132230600
35پست 132 كيلوولت GIS ثامن132230600
36افزايش ظرفيت پست 132 كيلوولت صنعتي كاويان1321303014
37پست 132 كيلوولت صنعتي تبادكان (كلات)132130302
38پست 132 كيلوولت صنعتي ميامي (مشهد 5)132130302
39افزايش ظرفيت پست 132 كيلوولت GIS سجاد1321303012
40پست 132 كيلوولت مطهري (پروژه جهت تست ثبت مي شود.)132130300
41پست 132 كيلوولت GIS جانباز02501000
42پست 132 كيلوولت GISكلاهدوز02501000
43پست 132 كيلوولت GIS ارگ0230600
44پست 132 كيلوولت GIS شاهد0230600
45تكميل پست 132 كيلوولت نيل شهر0---21.26
46پست 400/132/20 كيلوولت امام رضا02--0
47توسعه پست سرخس - يك بي خط 132 كيلوولت بابت پست تجن0---0
48تأمين سه دستگاه بي ترانس سيار بحران0---0
49خريداري 4 دستگاه راكتور 50 مگاواري 400 كيلوولت(2 دستگاه بابت فارس و خوزستان و 2 دستگاه بابت خراسان)0---0