تلفات شرکت برق منطقه ای خراسان در سال 1397 گیگاوات ساعت
شرحکدمجموع انتقال و فوق توزيع
انرژي دریافت شدهنام شركتهاي برق منطقه اي همجوار سمنان2273
مازندران365
يزد674
توليد خالص123485
واردات از كشورهاي همجوار30
جمع كل انرژي وارد شده4=1+2+324797
انرژي ارسال شدهنام شركتهاي برق منطقه اي همجوار سمنان5538
سيستان و بلوچستان717
مازندران575
يزد548
شركتهاي توزيع در منطقه618038
فروش مستقيم در منطقه73281
صادرات به كشورهاي همجوار8586
مصرف داخلي پستها1519
جمع كل انرژي خارج شده16=5+6+7+8+1524302
تلفات انرژي شبكه تحت مديريت 4-16495
درصد تلفات انرژي شبكه تحت مديريت4 / (4-16)2.00%