گزارش سوخت ماهیانه نیروگاه ها در سال 1397
نوع سوختنیروگاهفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفندجمع کل
گاز
(هزار متر مکعب)
توس43620.055803.6104763.281639.2109729.426043.349510.031651.116907.223211.115146.04410.8562434.9
مشهد30316.051100.062651.066412.068520.062034.050464.032631.031031.028939.028426.031995.0544519
شريعتي47712.861052.565103.779472.484819.580138.562485.139131.644756.217430.020537.314000.8616640.4
نيشابور83616.0109811.0110214.0114137.0129808.0128134.0125334.059222.089203.021739.022482.049468.01043168
قاين6.57108.816069.316040.815865.815284.1500.08.40.00.00.00.070883.7
فردوسي42474.0108024.0123546.0159561.0154037.0120367.064290.015725.021647.01.08006.010819.0828497
شيروان سيکل ترکيبي103688.0106888.0136381.0159235.0151540.0127341.093151.034545.054861.018302.020164.052593.01058689
ديزل جنوب0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
کاوه51103.861408.379899.7103449.596874.084193.359905.935865.960208.423554.317026.232590.2706079.5
شمس سرخس0.00.00.09906.713334.416326.61351.80.00.00.00.00.040919.5
خورشيدي رضوي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
توليد پراکنده رضوي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.032954.032954
خورشيدي شمالي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
خورشيدي جنوبي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
توليد پراکنده شمالي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07594.07594
گازوئیل
(هزار لیتر)
توس31.870.99.26.40.513.266.952.261.62.25.328.2348.4
مشهد1929.02058.01.79066.07988.04770.07.40.3137.078.00.0260.026295.4
شريعتي9723.7108.7761.41268.00.10.00.09059.71859.327069.521994.918026.589871.8
نيشابور14153.05087.02610.012710.00.00.00.051790.020622.0100347.078086.035722.0321127
قاين310.1231.10.00.00.00.00.0205.80.076.212.00.0835.2
فردوسي20222.01767.0526.00.0162.020.015.026315.01669.09747.020311.039198.0119952
شيروان سيکل ترکيبي10631.069.0499.00.00.00.00.012603.011013.041203.038749.027722.0142489
ديزل جنوب14.843.458.367.165.762.342.643.134.533.836.234.3536.1
کاوه8935.7750.723.80.020.80.041.725819.59350.644768.545035.824019.7158766.8
شمس سرخس0.9324.0286.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0610.9
خورشيدي رضوي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
توليد پراکنده رضوي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
خورشيدي شمالي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
خورشيدي جنوبي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
توليد پراکنده شمالي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
مازوت
(هزار لیتر)
توس21327.435761.64839.325044.11408.659252.53942.840318.363776.490549.50.053660.8399881.3
مشهد0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
شريعتي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
نيشابور0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
قاين0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
فردوسي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
شيروان سيکل ترکيبي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
ديزل جنوب0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
کاوه0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
شمس سرخس0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
خورشيدي رضوي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
توليد پراکنده رضوي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
خورشيدي شمالي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
خورشيدي جنوبي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
توليد پراکنده شمالي0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00