مقایسه حداکثر بار تولیدی نیروگاهها
نیروگاهماکزیمم بار تولیدی(مگاوات)درصد تغییرات
سال 1397سال 1396
توس5765622.5
مشهد41328644.4
شريعتي82141398.8
نيشابور9158863.3
قاين55533.8
فردوسي812848-4.2
شيروان سيکل ترکيبي95383713.9
بادي بينالود32320
کاوه541553-2.2
شمس سرخس5258-10.3
بادي خواف550
خورشيدي10--
توليد پراکنده34340


حداکثر بار تولید شده همزمان با شبکه سراسری (مگاوات)42021397/04/17
حداکثر بار نیاز مصرف همزمان با شبکه سراسری (مگاوات)37641397/04/19
حداکثر بار تولید شده غیر همزمان با شبکه سراسری (مگاوات)43181397/05/07
حداکثر بار نیاز مصرف غیر همزمان با شبکه سراسری (مگاوات)41271397/05/01