مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 63 کیلوولت شرکت برق منطقه ای خراسان تا پایان سال 1397
ردیفنام خط اولیهنام خطکد خططول مدار خططول مسير خطنام سیم هادیتاريخ بهره برداريتوسعه و تکمیلشماي مسير خط
مبدامقصدتک مدارهدو مدارهچهار مداره
1توس - ناظريهناظريهتوسNT6127.67.600اوريول1393
2خواجه ربيع - شريعتيسيمان مشهدخواجه ربيعDK62124.1050.90اوريول1364 1392
سيمان مشهدشريعتيDS60531ولف1364 1392
خواجه ربيعرضوانKN62319.9ولف1364 1392
رضوانشريعتيNS62926.8ولف1364 1392
3شريعتي - عطارشريعتيديزبادSZ62761.2109.900ولف1352
عطارديزبادUZ63448.7اوريول1352
4شريعتي - چاهکچاهكشريعتيCS634525200هاگ1379 1392
5توس - کوهسنگيآب وبرقکوهسنگيAD6227.7024.60ولف1350
آب وبرقتوسAT61116.9ولف1350
کوهسنگيدانشگاهDQ6004.5ولف1350 1380
دانشگاهتوسQT63220.1ولف1350 1380
6توس - مشهدحامدمشهدER60311.9034.70ولف1350
حامدتوسET61521.2اوريول1350
دبيريشمال پارکJL6149.1اوريول1350
دبيريتوسJT61611.4اوريول1350
شمال پارکمشهدLR60415.8ولف1350
7کوهسنگي - خواجه ربيعكوهسنگيطرقDG62010.318.83.60ولف1350
کوهسنگيملکDM6193.6ولف1350
شريعتيطرقGS60012.1ولف1350 1394
8مشهد - شريعتيمشهدشريعتيRS602
RS610
22.400.510.7هاگ1387
9شريعتي - مشهدبازاررضاشريعتيBS63115.5015.50ولف1366
شريعتيسيلوSW63015.5ولف1366
مجموع469.3188.3129.810.7
دو خط 132 کيلوولت مشهد - شريعتي و 63 کيلوولت مشهد - شريعتي در قطعه مسير مشهد تا انشعاب شريعتي با يکديگر مشترک مي باشند
مشخصات خطوط زمینی بهره برداری شده 63 کیلوولت شرکت برق منطقه ای خراسان تا پایان سال 1397
ردیفنام اولیه خطنام خطکد خططول مدارطول مسیرطول کابلنوع هادینوع غلافسطح مقطعجریان مجازنام سازندهبهره برداریتوسعه وتکمیل
مبدامقصدتکمدارهدومداره
1توس - مشهدحامدمشهدER6032.402.47.2کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13501392
حامدتوسET6151.75.1کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13501372
شمال پارکمشهدLR6040.72.1کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13501392
2توس - کوهسنگيآب وبرقکوهسنگيAD6221.902.65.7کابل آلومينيوميآلمينيوم___ 1350
کوهسنگيدانشگاهDQ6000.72.1کابل مسيآلمينيوم500682داينچي ژاپن 13501366
دانشگاهتوسQT6322.67.8کابل مسيآلمينيوم500682داينچي ژاپن 13501366
3خواجه ربيع - کوهسنگيکوهسنگيدروازه قوچانDH6266.4012.719.2کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13661366
کوهسنگيامام رضاDR6253.711.1کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13661366
دروازه قوچانخواجه ربيعHK6006.920.7کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13661366
خواجه ربيعامام رضاKR6248.425.2کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13661366
4شريعتي - مشهدبازاررضامشهدBR6085.609.516.8کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13661366
بازاررضاشريعتيBS6316.519.5کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13661366
مشهدسيلوRW6074.413.2کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13661366
شريعتيسيلوSW6302.57.5کابل مسيآلمينيوم300682داينچي ژاپن 13661366
5کوهسنگي - خواجه ربيعNULLNULLAG606+DG6202.4013.77.2کابل مسينوار فولادي ندارد500682داينچي ژاپن 13501394
بهارخواجه ربيعAK61011.534.5کابل آلومينيومينوار فولادي ندارد500682ميتسوبيشي 1350
کوهسنگيملکDM6195.315.9کابل آلومينيومينوار فولادي ندارد500682داينچي ژاپن 1350
خواجه ربيعملکKM6188.224.6کابل آلومينيومينوار فولادي ندارد500682ميتسوبيشي 1350
مجموع81.8040.9245.4