مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 400 کیلوولت شرکت برق منطقه ای خراسان تا پایان سال 1397
ردیفنام خط اولیهنام خطکد خططول مدار خططول مسير خطنام سیم هادیتاريخ بهره برداريتوسعه و تکمیلشماي مسير خط
مبدامقصدتک مدارهدو مدارهچهار مداره
1شيروان - اسفراين 1شيروان 400اسفراينAE905727200كرلو1385
2اسفراين - جاجرماسفراينجاجرمET92589.989.900كرلو1377 1394
3کاوه - شادمهرشادمهرسيكل تركيبي شهيد كاوهEH910177.4177.400كرلو1374
4کاوه - قايناتسيكل تركيبي شهيد كاوهقائناتEY921
EY922
1.800.90كرلو1387 1389
5نيشابور - فولاد نيشابور 1فولاد خراساننيشابورFN90112.312.300كرلو1379
6نيشابور - شادمهرشادمهرنيشابورHN900138.9138.900كرلو1377
7توس - فردوسيتوسفردوسيST9120.50.500كرلو1373 1387
8زکريا- تربت جامزکرياتربت جامMZ927172.6172.600كرلو1379 1397
9فردوسي - زکريازکريافردوسيSZ93023.123.100كرلو1379 1397
10مدرس - شادمهرمدرسشادمهرDH91489.989.40.50كرلو1389
11مدرس - سربدارانمدرسسربدارانDR907127.1126.60كرلو1389
12کاوه - بيرجندسيكل تركيبي شهيد كاوهبيرجندDE911123122.10.90كرلو1386 1395
13کاوه - گلشنسيكل تركيبي شهيد كاوهگلشنEG909228.92280كرلو1391 1395
14بيرجند - سفيدآبهبيرجندسفيدابهDS920200.2200.200كرلو1389
15سربداران - مياميسربدارانمياميAR93985.885.800كرلو1387
16نيشابور - فولاد نيشابور 2فولاد خراساننيشابورFN93212.312.300كرلو1395
17شادمهر - تربت جامتربت جامشادمهرHM91516816800كرلو1397
18کاوه - خوافخواف 400سيكل تركيبي شهيد كاوهEK908154.4151.92.50كرلو1382 1394
19تربت جام - خوافخواف 400تربت جامKM91991.188.60كرلو1382 1394
20جاجرم - علي آبادجاجرمعلي آبادBT90638.838.800كرلو1377 1394
21شيروان - اسفراين 2شيروان 400اسفراينAE91673.273.200كرلو1388
22گلشن - نخلستانگلشننخلستانGL929135.3135.300كرلو1391
23سربداران - اسفراينسربداراناسفراينER92315095550كرلو1377 1387
24سربداران - نيشابورنيشابورسربدارانNR902121660كرلو1377 1387
25ابوطالب - توستوسابوطالبBT91831.81.130.70كرلو1389 1395
26ابوطالب - فردوسيفردوسيابوطالبBS91732.11.40كرلو1389 1395
27فردوسي - شيروانفردوسيشيروان 400AS913164.414717.40كرلو1388
28فردوسي - نيشابورنيشابورفردوسيNS90368.551.10كرلو1388 1387
مجموع2784.32568.5107.90
دو خط مدرس سربداران و مدرس - شادمهر در قطعه مسير انشعاب مدرس با يکديگر مشترک مي باشند
دو خط کاوه - بيرجند و کاوه - گلشن در قطعه مسير انشعاب کاوه با يکديگر مشترک مي باشند
دو خط تربت جام - خواف و کاوه - خواف در قطعه مسير انشعاب خواف با يکديگر مشترک مي باشند
دو خط سربداران - اسفراين و سربداران - نيشابور در قطعه مسير انشعاب سربداران با يکديگر مشترک مي باشند
دو خط ابوطالب - توس و ابوطالب - فردوسي در قطعه مسير انشعاب ابوطالب با يکديگر مشترک مي باشند
دو خط فردوسي - شيروان و فردوسي - نيشابور در قطعه مسير انشعاب فردوسي با يکديگر مشترک مي باشند
بهره برداری خطوط 400 کیلوولت بیرجند-سفیدآبه به طول 200 کیلومتر و گلشن-نخلستان به طول 135کیلومتر به ترتیب به عهده شرکت های برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و یزد می باشد.