مشخصات خطوط هوایی بهره برداری شده 230 کیلوولت شرکت برق منطقه ای خراسان تا پایان سال 1397
ردیفنام خط اولیهنام خطکد خططول مدار خططول مسير خطنام سیم هادیتاريخ بهره برداريتوسعه و تکمیلشماي مسير خط
مبدامقصدتک مدارهدو مدارهچهار مداره
1سرخس - ترکمنستانسرخسشادليق( تركمنستان)AT8002.22.200كرلو1383
مجموع2.22.200