برخی از شاخصهای شرکت برق منطقه ای خراسان
شرحواحد سال 1397 سال 1396کشور
قدرت سرانه در منطقهوات بر نفر650656974
تولید انرژی برق سرانه در منطقهکيلووات ساعت بر نفر292527813756
متوسط راندمان واحدهاي حرارتيدرصد37.83638
مصرف سرانهکيلووات ساعت بر نفر240623323157
ضريب بار توليدي منطقهدرصد64.764.872.7
ضريب بار مصرفي منطقهدرصد55.659.152.1
ضريب بهره برداری از نیروگاهدرصد60.757.450.7
میانگین مصرف داخلی نیروگاه های منطقهدرصد3.12.42.8
تلفات شبکه انتقال و فوق توزیعدرصد1.972.12-
سهم خاموشی ناشی از تولید به کل خاموشیدرصد0.00.0-
سهم خاموشي ناشي از كل شبكه انتقال به كل خاموشي هادرصد12.414.5-
سهم خاموشی ناشی از شبکه توزیع به کل خاموشیدرصد87.685.5-
ميانگين زمان خاموشي هر مشترک در روزدقيقه0.310.33-
ظرفيت ايستگاه هاي انتقال به وسعت_منطقهکيلوولت آمپر بر کيلومتر مربع20.619.993.5
ظرفيت ايستگاه هاي فوق توزيع به وسعت منطقهکيلوولت آمپر بر کيلومتر مربع31.530.467.4
طول خطوط شبكه انتقال به وسعت منطقهکيلومترمدار بر کيلومتر مربع0.0090.0090.033
طول خطوط فوق توزيع به وسعت منطقهکيلومترمدار بر کيلومتر مربع0.0310.0310.044
ظرفيت ايستگاه هاي انتقال به جمعيتکيلوولت آمپر بر نفر0.7320.7161.839
ظرفيت ايستگاه هاي فوق توزيع به جمعيتکيلوولت آمپر بر نفر1.1231.0971.326
طول خطوط شبكه انتقال به جمعيتمترمدار بر نفر0.3330.3160.644
طول خطوط شبكه فوق توزيع به جمعيتمترمدار بر نفر1.0961.1020.875
سهم كاركنان با تحصيلات عالي به كل*درصد54.152.755.8
تعداد کارکنان به ازای یک مگاوات قدرت نامی*نفر0.170.170.21
تعداد کارکنان به ازای یک میلیون کیلووات ساعت تولید*نفر0.040.040.06
*بدون در نظر گرفتن کارکنان شرکت هاي توزيع و مديريت توليد مي باشد

ماخذ اطلاعات کشور کتابچه آمار تفصیلی توانیر ویژه مدیریت راهبردی می باشد.