وضعیت واحدهای نیروگاه ها در سال 1397
ردیفنیروگاهشماره واحدمشخصات واحدهابیشترین قدرت بهره برداری شده - مگاوات
نوع واحدمحل نصب (شهرستان)کارخانه سازندهسال بهره برداریقدرت نامی (مگاوات)قدرت عملی در بهار (مگاوات)قدرت عملی در تابستان (مگاوات)قدرت عملی در پاییز (مگاوات)قدرت عملی در زمستان (مگاوات)
1توس1بخارمشهدABB1364150150150150150150
2بخارمشهدABB1364150150150150150150
3بخارمشهدABB1365150150150150150150
4بخارمشهدABB1366150150150150150150
2مشهد1بخارمشهداشکودا1352606060606061
2بخارمشهداشکودا1353606060606061
3بخارمشهدالين134799139910
11گازمشهدBBC1357796662697375
12گازمشهدBBC1357796662697375
13گازمشهدآلستوم1351191718181822
14گازمشهدآلستوم1363191718181822
3نيشابور1بخارنيشابورزيمنس13811009592100100110
2بخارنيشابورزيمنس13821009592100100110
3بخارنيشابورزيمنس13821009592100100110
11گازنيشابورآلستوم13751239787102104125
12گازنيشابورآلستوم13751239787102104125
13گازنيشابورآلستوم13751239787102104125
14گازنيشابورآلستوم13751239787102104125
15گازنيشابورآلستوم13761239787102104125
16گازنيشابورآلستوم13761239787102104125
4شريعتي1بخارمشهدزيمنس138210010092100100110
11گازمشهدهيتاچي1363252018212224
12گازمشهدهيتاچي1363252018212224
13گازمشهدهيتاچي1363252018212224
14گازمشهدهيتاچي1363252018212224
15گازمشهدهيتاچي1365252018212224
16گازمشهدهيتاچي1365252018212224
17گازمشهدجان بروان13731239892103108125
18گازمشهدجان بروان13731239892103108125
5قائن11گازقاينهيتاچي1367251817192024
12گازقاينهيتاچي1367251817192024
13گازقاينآلستوم1373251817192024
6بينالود45 واحد بادمشهدصبانيرو13863232.3832.3832.3832.3832.38
7شيروان1بخارشيروان1396160160160160160160
11گازشيروانآنسالدو1384159133120139143159
12گازشيروانآنسالدو1385159133120139143159
13گازشيروانآنسالدو1385159133120139143159
14گازشيروانآنسالدو1385159133120139143159
15گازشيروانآنسالدو1385159133120139143159
16گازشيروانآنسالدو1386159133120139143159
8ديزل مرکز3 واحد ديزلنايبند طبسmvm,volvo,nissan,cummins222222
9کاوه11گازقاينآنسالدو1388159122119130132159
12گازقاينآنسالدو1388159122119130132159
13گازقاينآنسالدو1388159122119130132159
14گازقاينآنسالدو1388159122119130132159
10فردوسي11گازمشهدزيمنس1386159130121137140138
12گازمشهدزيمنس1386159130121137140138
13گازمشهدزيمنس1386159130121137140138
14گازمشهدزيمنس1386159130121137140138
15گازمشهدزيمنس1385159130121137140138
16گازمشهدزيمنس1385159130121137140138
11شمس11گازسرخسAEG1392251817182121
12گازسرخسAEG1392251817182121
13گازسرخسALSTHOM1396251817182121
12بادي خواف1بادخوافبهينه ارتباط مهر1393211111
2بادخوافتوان باد1394111111
3بادخوافآترين ايرانيان1394222222