مشخصات فیبر نوری بهره برداری شده شرکت برق منطقه ای خراسان تا پایان سال 1397
رديفنام اولیه خطنام خطسطح ولتاژ
(کیلوولت)
كدخطتعداد رشتهطول خط
( KM )
تاريخ بهره برداري
مبدامقصد
خراسان رضوی
1آب رساني خيرآباد - سيلوآب رساني خيرآبادسيلو20-242.01396
2ابوطالب - پاژابوطالبپاژ132BH 7112414.01386
3ابوطالب - پرديسابوطالبپرديس132BP 710244.81386
4ابوطالب - خواجه ربيعابوطالبخواجه ربيع132BK 701 , BK 703248.61386
5ابوطالب - سپادابوطالبسپاد132BD 702 , BD 704249.91386
6اسفراين - سربداران ( سهم خراسان رضوي )اسفراينسربداران400ER 9234868.01388
7امور برق 4 - سيلوامور برق 4سيلو20-244.71380
8امور مشترکين منطقه 4 آب و فاضلاب - توزيع استانامور مشترکين منطقه 4 آب و فاضلابتوزيع استان20-240.31394
9انبار آب و فاضلاب - پست دانشگاهانبار آب و فاضلابپست دانشگاه20-242.01396
10انبار - بهره برداري نت غرب مشهدانباربهره برداري نت غرب مشهد20-40.61394
11انبار - پست آب و برقانبارپست آب و برق--240.21391
12انبار - مديريت توليد نيروگاه هاي گازيانبارمديريت توليد نيروگاه هاي گازي20-240.31393
13انشعاب برق 2انشعاب برق 220-243.21380
14ايران خودرو - ساحل برجايران خودروساحل برج132JN 7242435.61385
15باشگاه برق - توزيع برق مشهدباشگاه برقتوزيع برق مشهد20-244.61380
16باشگاه برق - فناوري شهرداريباشگاه برقفناوري شهرداري20--1.3-
17برق استان - باشگاه برقبرق استانباشگاه برق20-243.71380
18برق 1 - برق 6برق 1برق 620-241.81380
19برق 5 - انباربرق 5انبار20-241.81380
20برق 8 - برق 2برق 8برق 220-241.71380
21بينالود - ايران خودروبينالودايران خودرو132-241.21385
22بيهق - سنگردبيهقسنگرد132HS 700 , HS 7052451.51386
23پارسي - پاژپارسيپاژ132HT 707245.71396 / 1386
24تپه سلام - کاويانتپه سلامکاويان132-2418.71385
25تربت جام - امور برق تربت جامتربت جامامور برق تربت جام20-125.51394
26تربت جام - شيخ جاميتربت جامشيخ جامي132AM 732247.91389
27تصفيه خانه آب و فاضلاب- مديريت توليد نيروگاه هاي گازيتصفيه خانه آب و فاضلابمديريت توليد نيروگاه هاي گازي20-240.61394
28تغذيه باشتينتغذيه باشتين--240.2-
29تغذيه بينالودتغذيه بينالود132J240.21385
30تغذيه بيهقتغذيه بيهق--240.2-
31تغذيه پست ايران خودروتغذيه پست ايران خودرو132J240.81385
32تغذيه پست بازار رضاتغذيه پست بازار رضا63J-2.8-
33تغذيه پست صنعتي عطارتغذيه پست صنعتي عطار132--12.11394
34توزيع برق مشهد - امور برق 4توزيع برق مشهدامور برق 420-244.81380
35توزيع برق مشهد - شرکت رانيرتوزيع برق مشهدشرکت رانير20--0.9-
36توس - پارسيتوسپارسي132DT 708245.11396 / 1386
37توس - ساغروانتوسساغروان132TV 7052413.41385
38توس - صنعتتوسصنعت132RT 703 , RT 704241.61395
39توس - فردوسيتوسفردوسي132ST 912241.01385
40توس - نمايشگاهتوسنمايشگاه132TY 7022412.01380
41چناران - اسکانچناراناسکان132CV 7252411.11385
42چناران - سيمرغچنارانسيمرغ132CM 7262439.21385
43خواجه ربيع - فارمدخواجه ربيعفارمد132KL 719243.51386
44خيام - امور برق نيشابورخيامامور برق نيشابور0-122.01392
45خير آباد - تربت جامخير آبادتربت جام132KM 721 , KM 7222443.01385
46دانشجو - برق استاندانشجوبرق استان20-241.51380
47دانشجو - تربيتدانشجوتربيت20--2.8-
48دانشجو - برق 7دانشجوبرق 720-242.01380
49دانشگاه - برق 5دانشگاهبرق 520-243.81380
50ساحل برج - عطارساحل برجعطار132JU 7232425.91385
51ساغروان - اسکانساغرواناسکان132CV 7252412.31385
52سبزوار - امور برق سبزوارسبزوارامور برق سبزوار20-125.01392
53سپاد - بوعليسپادبوعلي132AD 705 , AD 706483.61386
54ستاد مرکزي آب و فاضلاب - توزيع مشهدستاد مرکزي آب و فاضلابتوزيع مشهد20-241.31394
55سجاد - طالقانيسجادطالقاني132--2.91394
56سد دوستي 1 - سد دوستي 3سد دوستي 1سد دوستي 3132DY 7251239.81387
57سد دوستي 3 - شريعتيسد دوستي 3شريعتي132-12109.21387
58سربداران - سبزوارسربدارانسبزوار132RV 728 , RV 729246.51386
59سربداران - شاهرود (سهم خراسان رضوي)سربدارانشاهرود132AR 9392486.11389
60سربداران - مدرسسربدارانمدرس400DR 90724127.31387
61سنگ بست - فريمانسنگ بستفريمان132BF 7202424.31385
62سيلو - امور برق 6سيلوامور برق 620-241.91380
63شادمهر - تربت حيدريهشادمهرتربت حيدريه132HT 7012411.81393
64شادمهر - فيض آبادشادمهرفيض آباد132HZ 716 , HZ 7172436.11385
65شادمهر - مدرسشادمهرمدرس400DH 9142491.81387
66شرکت رانير - حامدشرکت رانيرحامد20--0.4-
67شريعتي - ايران خودروشريعتيايران خودرو132NS 7152450.31385
68شريعتي - تپه سلامشريعتيتپه سلام132FS 7142417.21385
69شريعتي - گلشهرشريعتيگلشهر132LS 7102412.41386
70شريعتي - مشهدشريعتيمشهد132RS 719 , RS 7282411.31386
71صنعت - اماميهصنعتاماميه132ER 715 , ER 7162410.41395
72عطار - خيامعطارخيام132KU 739243.01385
73عطار - نيشابورعطارنيشابور132NU 724 , NU 7322414.61385
74فارمد - گلشهرفارمدگلشهر132-246.41386
75فردوسي - ساختمان الهيهفردوسيساختمان الهيه400--12.5-
76فردوسي - نيشابورفردوسينيشابور400NS 9032468.51382
77فريمان - امور برق فريمانفريمانامور برق فريمان20-122.01393
78فريمان - خير آبادفريمانخير آباد132FK 734 , FK 7352446.31385
79فلکه برق - برق 8فلکه برقبرق 820-241.61380
80فن آوري شهرداري - شمال پارکفن آوري شهرداريشمال پارک20-242.31394
81فيض آباد - گنابادفيض آبادگناباد132GZ 718-88.11391
82قاينات - گناباد ( سهم خراسان رضوي )قايناتگناباد132GY 703-32.01391
83قوچان - امور برق قوچانقوچانامور برق قوچان20-122.01391
84قوچان - سيمرغقوچانسيمرغ132GM 7232437.91385
85قوچان - فاروج ( سهم خراسان رضوي )قوچانفاروج132FG 7102421.01385
86کاويان - سنگ بستکاويانسنگ بست132-243.51385
87کوهستان - کوهسنگيکوهستانکوهسنگي132DK 720241.71394 / 1393 / 1380
88کوهسنگي - دانشگاهکوهسنگيدانشگاه20DQ 600245.31380
89کوهسنگي - طالقانيکوهسنگيطالقاني132DT 721 , DT 722483.11386
90کوهسنگي - فلکه برقکوهسنگيفلکه برق20-245.41380
91کوهسنگي - موبيل حافظ - شريعتيکوهسنگيشريعتي132DS 717 , DS 7182425.51395
92گلبهار - اخلمدگلبهاراخلمد132HK 718249.11385
93گناباد - امور برق گنابادگنابادامور برق گناباد20-128.01394
94مديريت منطقه 1 آب و فاضلاب -کوهسنگيمديريت منطقه 1 آب و فاضلابکوهسنگي20-243.91394
95مديريت منطقه 2 آب و فاضلاب - سيلومديريت منطقه 2 آب و فاضلابسيلو20-241.81394
96مديريت منطقه 4 آب و فاضلاب - برق 7مديزيت منطقه 4 آب و فاضلاببرق 720-240.51394
97مشهد - رضويمشهدرضوي132RV 705 , RV 706484.11386
98مشهد - سيلومشهدسيلو132RW 607244.51380
99مشهد - غديرمشهدغدير132DR 701 , DR 702483.61389
100ملاصدرا - کوهستانملاصدراکوهستان132KM 715245.71394 / 1393 / 1380
101نمايشگاه - انبارنمايشگاهانبار20-244.51380
102نمايشگاه - دانشجونمايشگاهدانشجو132-247.01380
103نمايشگاه - ديسپاچينگ الهيهنمايشگاهديسپاچينگ الهيه20-241.3-
104نمايشگاه - ملاصدرانمايشگاهملاصدرا132MY 710247.31393 / 1380
105نيشابور - سربداراننيشابورسربداران400NR 90224121.31383
106نيشابور - شادمهرنيشابورشادمهر400HN 90024139.11383
جمع خراسان رضوی1816---
خراسان شمالی
107اسفراين - جاجرماسفراينجاجرم400ET 9252489.91394 / 1382
108اسفراين - سربداران ( سهم خراسان شمالي )اسفراينسربداران400ER 9234882.01388
109اسفراين - شيرواناسفراينشيروان400AE 905 , AE 9162473.21387
110بابا امان - امور انتقال نيروي شمالبابا امانامور انتقال نيروي شمال20-244.31391
111بابا امان - پارتبابا امانپارت132BS 7322457.01386
112باباامان- گلستان شهربابا امانگلستان شهر132-2413.51393
113پارت - امو شهرستان شيروانپارتامور شهرستان شيروان0-242.61394
114تغذيه بدرالدينتغذيه بدرالدين132GM 711243.91392
115جاجرم - حق ا لخواجه ( علي آباد )جاجرمحق الخواجه ( علي آباد )400BT 9062437.21394 / 1382
116شيروان - پارتشيروانپارت132AS 701 , AS 7022412.91385
117شيروان - فاروجشيروانفاروج132AF 7032423.31385
118فاروج - امور شهرستان فاروجفاروجامور شهرستان فاروج20-242.61394
119قوچان - فاروج ( سهم خراسان شمالي )قوچانفاروج132FG 710245.01385
120گلستان شهر - بدرانلوگلستان شهربدرانلو132-249.31393
جمع خراسان شمالی417---
خراسان جنوبی
121اداره بهره برداري - توزيع جنوباداره بهره برداريتوزيع جنوب20-122.41394
122باقران - حکيم نزاريباقرانحکيم نزاري132BG 712247.81386
123بيرجند - باقرانبيرجندباقران132DG 7112417.81386
124بيرجند - زاهدانبيرجندزاهدان400DS 92024200.21389
125تغذيه خضريخضري132J-4.21391
126حکيم نزاري - ابن حسامحکيم نزاريابن حسام132BM 7052412.91393
127حکيم نزاري - فرزانحکيم نزاريفرزان132BN 709245.51393
128شهيد کاوه - بيرجندشهيد کاوهبيرجند400DE 91124123.01387
129قاين - اداره بهره برداريقايناداره بهره برداري--243.71394
130قاين - قايناتقاينقاينات132NY 702 , NY 706-8.91391
131قاينات - بزرگمهرقايناتبزرگمهر132YZ 7102413.01396
132قاينات - شهيد کاوهقايناتشهيد کاوه400EY 921 , EY 922-0.51391
133قاينات - گناباد ( سهم خراسان جنوبي )قايناتگناباد132GY 703-50.01391
جمع خراسان جنوبی450---
جمع برق منطقه2683---