تبادل انرژي با شركتها و کشورهای همجوار مگاوات ساعت
ماهتبادل افغانستانتبادل ترکمنستانتبادل مازندرانتبادل يزدتبادل سيستان و بلوچستانتبادل سمنانجمع ارسالجمع دریافتخالص تبادل
ارسالدریافتارسالدریافتارسالدریافتارسالدریافتارسالدریافتارسالدریافت
فروردین4400.40007253.674089.44291924308.442016.806297.157431.4102886.9155829.2-52942.3
اردیبهشت3936.200020130.32441980825.810834.576227.7020312.315951.1201432.351204.6150227.7
خرداد4372.800029768.327781.11171891556.6113389.1022748.726995.7287467.956333.4231134.5
تیر3921.1000151926.32959.642113.737141120397.20113288.82442.1431647.142542.7389104.4
مرداد4061.90001279331816.374436.415352.5123737.50105946.6913.3436115.418082.1418033.3
شهریور3921.700099935.84883.1118478.8764.9103207.2086905.62293.7412449.17941.7404507.4
مهر384000017052.856423.565003.220306.581195.6018747.241222.4185838.8117952.467886.4
آبان5597.4000211685094.2114.4117127.95687405820.248096.370522250318.4-179796.4
آذر7071.800021089.33076022.5124619.50036355.816390.664539.4171770.1-107230.7
دی7684.500071320.6920.6680146158.10079340.9369.315902614744811578
بهمن8092000162235504.45008.953967.70035591.711462.364915.670934.4-6018.8
اسفند6625.300010660.650032.3946.6122007.61.706888.149209.425122.3221249.3-196127
جمع649186.8000575409.6364683.5547738.3674145.2717046.80538243272777.63027624.51311606.31716018.2
تبادل انرژي با شبکه سراسری و خارج از کشور مگاوات ساعت
تبادل با شبکه سراسریارسالیمگاوات ساعت2378437.7
دریافتیمگاوات ساعت1311606.3
تبادل انرژی با خارج از کشورارسالیمگاوات ساعت649186.8
دریافتیمگاوات ساعت0.0
جمعارسالیمگاوات ساعت3027624.5
دریافتیمگاوات ساعت1311606.3