موجودی شبکه توزیع تا پایان سال 1397
شرحواحدتوزیع شهرستان مشهدتوزیع خراسان رضویتوزیع خراسان شمالیتوزیع خراسان جنوبیجمع
موجودی شبکه فشار ضعیف هواییکیلومتر8130137324287497131120
موجودی شبکه فشار متوسط هواییکیلومتر54492702568341258451892
موجودی شبکه فشار ضعيف زمينيکیلومتر18286542967293507
موجودی شبکه فشار متوسط زمينيکیلومتر80715352331045
ظرفیت ترانسهای هوایی توزیعمگاولت آمپر2261323372410017219
موجودی پستهای هوایی توزیعدستگاه12810265807072943955901
ظرفیت ترانسهای زمینی توزیعمگاولت آمپر1500106118251749
موجودی پستهای زمینی توزیعدستگاه2005144148362333
تعداد کل مشترکانمشترک155521712647213536983684103542046
مصرف مشترکان توزیعمگاوات ساعت693286370936351249692155370316829893
تعداد کل کارکناننفر3356691972521453

موجودی شبکه هوایی شرکتهای توزیع تا پایان سال 1397

موجودی شبکه زمینی شرکتهای توزیع تا پایان سال 1397