دوره های برگزار شده در سال1397
شرح10000200003000040000مدیرانکارگریفاقد چارتجمع
اداریفنی 7000080000
معاونت منابع انسانينفر دوره170746116400031284
نفر ساعت21601050801328333002433250
معاونت مالي و پشتيبانينفر دوره351113106080233280
نفر ساعت38718417540737550266343777
معاونت طرح و توسعهنفر دوره31916301750021372
نفر ساعت28869231801657002564336
معاونت بهره بردارينفر دوره020403770258008651704
نفر ساعت052430892003169002217039502
معاونت برنامه ريزي و تحقيقاتنفر دوره8225100321140010291
نفر ساعت882235421122831263002524374
حوزه مديريتنفر دوره00565838870147134520
نفر ساعت006886263627380134112525007
پيمانکاراننفر دوره00000000221221
نفر ساعت0000000034693469
جمعنفر دوره63218295704246682014913153672
نفر ساعت719545739151405627107215013672827663715
نفر ماه6.045.532.6117.122.660.1011.4235.6531.0