مقایسه خلاصه وضعیت شرکت برق منطقه ای خراسان در سال های1397 و 1396
شـــرحواحدســال
13971396
توليد
قدرت نصب شدهمگاوات54215419.4
بخاريمگاوات729729
گازیمگاوات551.1563.4
سيكل تركيبيمگاوات40884088
ديزليمگاوات1.71.7
تجدیدپذیرمگاوات51.237.3
توليد انرژي برقگيگاوات ساعت24444.222976
بخاريگيگاوات ساعت4722.94816.9
گازیگيگاوات ساعت1435.81084.5
سيكل تركيبيگيگاوات ساعت1818416995.7
ديزليگيگاوات ساعت1.61.4
تجدیدپذیرگيگاوات ساعت99.977.5
سوخت مصرفي نيروگاه ها
گازهزارمترمكعب5508567.05616447.1
مازوتهزار لیتر399881.3413920.3
گازوئيلهزار لیتر860146.6655348.0
 
انتقال
خطوط انتقال و فوق توزيع
400كيلوولتكيلومتر مدار2784.32616.0
230كيلوولتكيلومتر مدار2.22.2
132كيلوولتكيلومتر مدار8609.68552.5
63كيلوولتكيلومتر مدار551.1551.1
 
تعداد ترانس های انتقال و فوق توزيع
400كيلوولتتعداد31+2630+26
230كيلوولتتعداد11
132كيلوولتتعداد271+19260+19
63كيلوولتتعداد40+640+6
 
ظرفیت ترانس های انتقال و فوق توزيع
400كيلوولتمگاولت آمپر5958+45255758+4525
230كيلوولتمگاولت آمپر160160
132كيلوولتمگاولت آمپر8378+15728048+1572
63كيلوولتمگاولت آمپر1012+3131012+313
شـــرحواحدســال
13971396
تعداد پست ها
400كيلوولتتعداد16+415+4
230كيلوولتتعداد11
132كيلوولتتعداد149+4144+4
63كيلوولتتعداد18+118+1
توزيع
موجودی شبکه فشار ضعیف هواییکیلومتر3112030674
موجودی شبکه فشار متوسط هواییکیلومتر5189250693
موجودی شبکه فشار ضعيف زمينيکیلومتر35073440
موجودی شبکه فشار متوسط زمينيکیلومتر10451045
ظرفیتهای ترانسهای توزیعمگاولت آمپر89688674
موجودی پستهای توزیعدستگاه5823455132
فروش انرژي برقگيگاوات ساعت2011719268
خانگيگيگاوات ساعت53925266
عموميگيگاوات ساعت14391424
کشاورزيگيگاوات ساعت51945407
صنعتيگيگاوات ساعت62555375
تجاريگيگاوات ساعت13281278
روشناييگيگاوات ساعت508518
تعداد مشتركانتعداد مشتركان35420763437643
خانگيمشترك29250012846439
عموميمشترك134413128317
کشاورزيمشترك3043929226
صنعتيمشترك2404422872
تجاريمشترك406883389989
روشناييمشترك2129620800
برق رساني به روستاها
تعداد روستاهاي برقدارتعداد54085374
خانوار روستاهاي برقدارخانوار599133598657
طول شبكه متوسطكيلومتر1761417593
طول شبكه ضعيفكيلومتر1146311435
ظرفيت ترانس های روستاييكيلوولت آمپر576689575264
نیروی انسانی
تعداد كاركنان حوزه ستادينفر910936
تعداد كاركنان شركتهاي توزيعنفر14531380
اعداد سبز رنگ مربوط به ترانس های بلافصل نیروگاهی می باشند
بهره برداری خطوط 400 کیلوولت بیرجند-سفیدآبه به طول 200 کیلومتر و گلشن-نخلستان به طول 135کیلومتر به ترتیب به عهده شرکت های برق منطقه ای سیستان و بلوچستان و یزد می باشد.