بسمه تعالي

خداوند متعال را شاکريم که توفيق خدمتگزاري در تأمين برق زائران و مجاوران بارگاه حضرت علي ابن موسي الرضا(ع) و مردم عزيز استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي را به مديرانوکارکنان شرکت برق منطقه اي خراسان عنايت فرمود.

درسال 92 با الحاق شهرستان طبس به استان خراسان جنوبي محدوده فعاليت شرکت به حدود 20درصد کل کشور رسيد و ظرفيت توليد نيروگاه ها به 5158 مگاوات رسيد.در اين سال پيک نيازمصرف بار استانهاي خراسان با رشدي 6درصدي در ساعت 21 پنجم مردادماه به 3275 مگاواترسيد.

در بخش انتقال تعدادي از پست هاي132 کيلو ولت با مجموع ظرفيت 335 مگاولت آمپر و خطوط132 کيلوولت جمعاً به طول 174 کيلومتر مدار و 25 کيلومتر کابل فيبرنوري به بهره برداري رسيد.

برنامه ريزي و استخدام 89 نفر نيروي انساني جديد، تأمين مالي طرح جامع شبکه انتقال و فوق توزيع شهر مشهد، تهيه تفاهم نامه با 44 دستگاه اجرايي استاني براي نصب مولدهايخورشيدي، بهينه سازي طرح پستها شامل پستهاي ابعاد کوچک و مسقف، اتوماسيون نمودن 35پست د ر شهر مشهد و شهرستانها و بهره برداري آزمايشي از مرکز ديسپاچينگ فوق توزيع خراسانشمالي با نرم افزار 100% بومي از اقدامات مهم شرکت در سال 92 بود.

درخصوص برنامه هاي شرکت در سال 93 مي توان به اجراي کامل طرح ملي ذخيره عملياتي و سيستمپايش آن، نهايي نمودن قرارداد اجراي طرح جامع شهر مشهد به صورت فاينانس، پياده سازينرم افزار بومي اتوماسيون سيستم هاي فشار قوي، بهينه سازي پست هاي فشار قوي و فوق توزيع، اتوماسيون نمودن 16 پست ديگر، اجراي طرح نظارت تصويري براي 12 پست، فعال نمودن دبيرخانهدائمي انرژي هاي تجديد پذير در شرکت، راه اندازي مرکز ديسپاچينگ فوق توزيع خراسان جنوبي،سبزوار و پشتيبان مشهد، ايجاد سامانه يکپارچه سنجش و پايش انرژي شبکه برق خراسان ونصب و راه اندازي آزمايشي پست کمپکت 63 کيلوولت ساخت داخل اشاره نمود.

در پايان لازم مي دانم از زحمات و تلاش هاي کليه همکارانم در مجموعه صنعت برق خراساندر سطح سه استان تشکر و قدرداني نموده و براي همه زحمت کشان و تلاش گران اين عرصه،سالي همراه با موفقيت، سلامت و سعادت آرزو نمايم.

محمد حسن متولي زاده

رئيس هيئت مديره و مدير عامل