جدولهاي عناوين اولويتهاي محور تولید صنعت برق خراسان سال 1389

 

*** برای مشاهده فرم دو صفحه ای هر عنوان، برروی آن کلیک کنید.

*** لطفاً قبل از تکمیل فرم 13 صفحه ای، جهت هماهنگی با مسئول مربوطه تماس بگیرید.

رديف

عنوان اولويت

پيشنهاد دهنده

نام مسئول و شماره تماس

آخرين وضعيت اولويت

1

محاسبه، تجزيه و تحليل هزینه های مشارکت در کنترل توان راکتیو جهت حضور مؤثرتر در بازار برق

معاونت بهره­برداری

دفتر بازار برق و اندازه گیری

مهدی علومی

8597090

در دست بررسی

2

تعيين استراتژی بهينه بازيابی شبکه خراسان بر مبنای شاخص های بازیابی و تهيه نرم افزار مرتبط

معاونت بهره­برداری

امور ديسپاچیگ شمالشرق

ایرج ذاکر عنبرانی

6001121

 

3

بررسی استفاده و تنظیم pss های واحدهای نیروگاهی خراسان در جلوگیری از نوسان توان با مدلسازی دقیق و همچنین کاهش مرتبه مدلهای دقیق و تعیین پارامترهای مدل برای سیستم اکسایتر

معاونت بهره­برداری

امور ديسپاچینگ شمالشرق

ایرج ذاکر عنبرانی

6001121

 

4

امکان سنجی و بررسی اقتصادی رفع صدای غيرعادی الکتروموتور بوستر پمپها واحدهای گازی

شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان

سید عباس عشری

3962001-4

 

5

امکان سنجی و بررسی اقتصادي شناسايي مشکل حرارتی داخل ترانسفورماتورها

شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان

سید عباس عشری

3962001-4

 

6

امکان سنجي و بررسي اقتصادي از بين بردن ميکروارگانيسمهاي موجود در استخر آب خام نيروگاه توسط فرايند نانوسيلور

شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان

سید عباس عشری

3962001-4

 

7

امکان سنجي و بررسي اقتصادي افزايش راندمان تصفيه آب توسط سيستم اسمنر معکوس

شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان

سید عباس عشری

3962001-4

 

8

بررسي امکان نصب سيستم Anti icing بر روي فيلتر هوس واحدهاي گازيGE – F5 جهت جلوگيري از يخ زدگي منافذ هواي ورودي به فيلتر

شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان (نيروگاه قاين)

سید عباس عشری

3962001-4

 

9

بررسي صداي زياد پمپ هاي چکينگ توربين و ارائه راهکار مناسب

شرکت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان (نيروگاه شيروان)

سید عباس عشری

3962001-4

 

10

بررسی علل شکستگي، خوردگي و ريزش پليتهاي داخلي دي اريتورهاي بويلر و ارايه راه کار رفع آن

شرکت مديريت توليد و بهره برداری نيروگاههاي سيکل ترکيبي خيام

سعید رسیده

0551-3336312-5

 

11

امکان سنجي تغيير روش ذخيره سازي اطلاعات سيستم DCS از MOD به DVD و اجرای آن

شرکت مديريت توليد و بهره برداری نيروگاههاي سيکل ترکيبي خيام

سعید رسیده

0551-3336312-5

 

12

شناسايي روشهاي افزايش راندمان رزين ها و معرفي بهترين روش

شرکت مديريت توليد و بهره برداری نيروگاههاي سيکل ترکيبي خيام

سعید رسیده

0551-3336312-5

 

13

بررسي فني و اقتصادي امکان تغيير روش پياده سازي و جا زدن روتور ژنراتور نيروگاه توس با هدف جلوگيري از آسيب ديدگي و آتش سوزی

شرکت مديريت توليد برق توس

ناصر شاله

5421800-7

 

14

تحقيق و بررسي امکان جايگزيني انبساط گيرهاي پارچه اي بويلر واحدهاي نيروگاه توس با هدف جلوگيري از آسيب ديدگي و آتش سوزي

شرکت مديريت توليد برق توس

ناصر شاله

5421800-7

 

15

بررسي فني و اقتصادي علت هاي تشکيل رسوب بر سطوح حرارتي بويلر نيروگاه توس و ارايه راه حل مناسب براي کاهش آن

شرکت مديريت توليد برق توس

ناصر شاله

5421800-7

 

16

مطالعات امکان سنجی و طراحی مفهومی جهت رفع مشکل ضربات قوچ در مسیر بای پس پمپهای آب خام تصفیه آب و ارائه گزینه بهینه

شرکت مديريت توليد برق مشهد

سحر تقی پور

3652301

 

17

بررسی مطالعاتی جهت جایگزینی اتاق احتراق واحدهای بی بی سی با اتاق احتراق واحدهای V94.2

شرکت مديريت توليد برق مشهد

سحر تقی پور

3652301

 

18

مطالعات امکان سنجی و طراحی مفهومی جهت معرفی گزینه بهینه سیستم کنترل سوخت و هوای بویلر الین

شرکت مديريت توليد برق مشهد

سحر تقی پور

3652301

 

19

تحقیق در رابطه با حفاظت سطح درام الین و اشکودا از منطق یک به یک به منطق 2 به 3

شرکت مديريت توليد برق مشهد

سحر تقی پور

3652301

 

20

طراحی و نصب گاورنر الکتریکی به صورت موازی و یا جایگزین گاورنر موجود واحد الین

شرکت مديريت توليد برق مشهد

سحر تقی پور

3652301

 

21

مدل سازی ترانسفورمر توربین اشکودا به گونه ای که مدل طراحی شده قابلیت تحلیل فشار روغن اولیه و ثانویه را در شرایط مختلف بهره برداری دارا باشد.

شرکت مديريت توليد برق مشهد

سحر تقی پور

3652301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدولهاي عناوين اولويتهاي محور انتقال صنعت برق خراسان سال 1389

 

رديف

عنوان اولويت

پيشنهاد دهنده

نام مسئول و شماره تماس

آخرين وضعيت اولويت

 

1

بررسی حذف سیم محافظ هوایی در شبکه های انتقال نیروی 400 کیلوولت با توجه به اضافه ولتاژهای موجود در شبکه و شرایط اقلیمی منطقه خراسان با هدف کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه ها

معاونت طرح و توسعه

دفتر مهندسی طرحها

علیرضا دلسوز

6103580

در دست بررسی

2

بررسی استفاده از تجهیزات و مصالح خاص جهت استفاده در سیستم زمین پستها به منظور جلوگیری از خوردگی هادیهای شبکه زمین و افزایش طول عمر آنها

معاونت طرح و توسعه

دفتر مهندسی طرحها

علیرضا دلسوز

6103580

در دست بررسی

3

استفاده از تکنولوژی روز در تجهیزات، مصالح و طرحهای ساختمانی پستهای فوق توزیع و انتقال با هدف کاهش هزینه، زمان و افزایش کیفیت کار

معاونت طرح و توسعه

دفتر مهندسی طرحها

علیرضا دلسوز

6103580

 

4

بررسی روشهای امنیت اطلاعات در شبکه های ديسپاچینگ

معاونت طرح و توسعه

دفتر مهندسی طرحها

علیرضا دلسوز

6103580

 

5

مطالعات جامع راهبری و جايابي، نحوه اتصال و راهبري توليد پراكنده (DG) در شبكه انتقال و فوق توزيع خراسان از ديدگاه امنيت و پايداري شبكه

معاونت بهره­برداری

امور ديسپاچینگ شمالشرق

ایرج ذاکر عنبرانی

6001121

در دست بررسی

6

بررسی معايب و مزايا و ارزيابی توجيه­پذيری کنترل از راه دور پستهای فوق توزیع (پستهای Unmanned) با توجه به تجارب شركت­ها و کشورهای پيشرو در اين زمينه

معاونت بهره­برداری

امور ديسپاچینگ شمالشرق

ایرج ذاکر عنبرانی

6001121

در دست بررسی

7

فاصله يابی دقيق خطا با استفاده از PMU و فازورهای همزمان شده طرفين خطوط انتقال

معاونت بهره­برداری

دفتر فنی انتقال

حسین کرباسی

8594036

در دست بررسی

8

بررسی استفاده از FCL (محدود کننده جريان اتصال کوتاه) در پست­های استان خراسان

معاونت بهره­برداری

دفتر فنی انتقال

حسین کرباسی

8594036

 

9

بررسی علت اضافه ولتاژ بر روی فاز وسط ترانس نيروگاه نيشابور هنگام سوئيچينگ

معاونت بهره­برداری

دفتر فنی انتقال

حسین کرباسی

8594036

 

10

بررسی اثرات استفاده از وصل مجدد تک فاز و سه فاز در خطوط انتقال 400 کیلوولت

معاونت بهره­برداری

دفتر فنی انتقال

حسین کرباسی

8594036

 

11

جايابی بهينه تجهيزات مانيتورينگ کيفيت توان در شبکه انتقال و فوق توزيع شبکه خراسان و امکان سنجي انجام مانيتورينگ با توجه به زير ساخت هاي موجود پست هاي انتقال و فوق توزيع

معاونت برنامه­ريزی و تحقيقات دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف

مصطفی لکزیان

6103880

در دست بررسی

12

بررسی روش­های واگذاری سرويس روی شبکه فيبر نوري و زيرساخت­هاي موجود صنعت برق

معاونت برنامه­ريزی و تحقيقات دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

محمدرضا حسین زاده

6103810

 


جدولهاي عناوين اولويتهاي محور عمومی مدیریتی  صنعت برق خراسان سال 1389

 

رديف

عنوان اولويت

پيشنهاد دهنده

نام مسئول و شماره تماس

آخرين وضعيت اولويت

1

تدوين طرحي براي زمان سنجي فعاليت هاي سازمان با تأکيد بر فعاليت هاي ستادي

معاونت منابع انسانی

علی معماري آبكوه

6103750

 

2

تدوين سيستم سنجش ميزان آمادگی پيمانکاران و مشاوران مرتبط به صنعت برق به منظور راهکاری برای توسعه توانمندي آنها

معاونت منابع انسانی

علی معماري آبكوه

6103750

 

3

بررسی تاثیرات اقتصادی جایگزینی و بکارگیری تکنولوژی جدید با تکنولوژی قدیمی در شبکه انتقال و فوق توزیع صنعت برق خراسان ((از جمله: بکارگیری پست­های DCS، GIS،طبقاتی،HVDC، استفاده از خازن سری در خطوط انتقال، بکارگیری سطوح ولتاژ بالاتر از 400 کیلوولت و...))[1]

معاونت برنامه­ريزی و تحقيقات دفتر بودجه

حسبن محمودی

6103860

 

4

بررسی بهترين شيوه واگذاري تأسيسات صنعت برق به بخش خصوصي (تحليل اقتصادي و فني)

معاونت برنامه­ريزی و تحقيقات دفتر بودجه

حسبن محمودی

6103860

در دست بررسی

5

استفاده از تجربيات ساير کشورها در زمينه مديريت مصرف و تعيين روش­های بهينه مديريت مصرف در صنايع پرمصرف برق (صنايع فلزي، صنايع سيمان، صنايع پتروشيمي و ...)

معاونت برنامه­ريزی و تحقيقات دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف

مصطفی لکزیان

6103880

در دست بررسی

6

بررسی امکان استفاده بهينه از حداکثر ظرفيت کاري سرورها

معاونت برنامه­ريزی و تحقيقات دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات

محمدرضا حسین زاده

6103810

 

7

تعيين مسير آينده صنعت برق خراسان مطابق با استراتژی­های صنعت برق کشور

معاونت برنامه­ريزی و تحقيقات دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

حسن ابیضی

6103870

در دست بررسی

8

بررسي چالش­های قراردادها و بازنگري آنها با هدف کاهش اختلافات مالي و حقوقي با پيمانکاران، با رعايت ضوابط و قوانين موجود و ارائه الگوي مناسب

معاونت مالی پشتيباني

مدیریت امور تدارکات و قراردادها

بهروز کلانتری

6103610

 

9

بازنگری در ساختار و سازمان امور مالی

معاونت مالي و پشتيباني

مدیریت مالی و ذیحسابی

هوشنگ ناطقی

6103650

در حال انجام

 

 [1] هدف، بررسی فقط یک مورد خاص از محورهای نام برده شده در عنوان پروژه می باشد، که از طریق هماهنگی با شرکت برق تعیین می گردد.

dth:40.35pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.5pt'>

5

مطالعات جامع راهبری و جايابي، نحوه اتصال و راهبري توليد پراكنده (DG) در شبكه انتقال و فوق توزيع خراسان از ديدگاه امنيت و پايداري شبكه

معاونت بهره­برداری

امور ديسپاچینگ شمالشرق

ایرج ذاکر عنبرانی

6001121

در دست بررسی

6

بررسی معايب و مزايا و ارزيابی توجيه­پذيری کنترل از راه دور پستهای فوق توزیع (پستهای Unmanned) با توجه به تجارب شركت­ها و کشورهای پيشرو در اين زمينه

معاونت بهره­برداری

امور ديسپاچینگ شمالشرق

ایرج ذاکر عنبرانی

6001121

در دست بررسی

7

فاصله يابی دقيق خطا با استفاده از PMU و فازورهای همزمان شده طرفين خطوط انتقال

معاونت بهره­برداری

دفتر فنی انتقال

حسین کرباسی

8594036

در دست بررسی

8

بررسی استفاده از FCL (محدود کننده جريان اتصال کوتاه) در پست­های استان خراسان