گروه تصویر:     نام تصویر:     
 
نخستين کارگاه تخصصي بين دانشگاهي سالانه مهندسي برق
دومين کنفرانس علوم، مهندسي و فناوري‌هاي محيط زيست
کنفرانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير ايران
کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران
پنجمين کنفرانس انرژي پاک
دوازدهمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه
کنفرانس شبکه هاي هوشمند انرژي 96
سي و دمين کنفرانس بين المللي برق
پنجمين کنفرانس انرژي باد ايران
در صنعت آب و برق GIS چهارمين کنفرانس ملي کاربرد
اولين کنفرانس اصول مهندسي برق و کامپيوتر (PEC-2017)
کنفرانس ملي تحقيقات نوين در مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري
چهارمين کنفرانس بين المللي کارآفريني (ICE2018) با تأکيد بر بهبود محيط کسب و کار
دومين کنفرانس بين المللي تحقيقات بين رشته اي
يازدهمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها
بيست و دومين کنفرانس شبکه هاي توزيع نيروي برق
يازدهمين کنفرانس حفاظت و اتوماسيون در سيستم هاي قدرت
سي و سومين کنفرانس بين‌المللي برق و ششمين کنفرانس فناوري نانو در صنعت برق
پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها
سومين کنفرانس توسعه زير ساخت هاي انرژي
چهارمين کنفرانس ملي تکنولوژي در مهندسي برق و کامپيوتر
پنجمين کنفرانس سالانه ملي مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعات ايران
چهارمين کنفرانس انرژي بادي ايران
هشتمين کنفرانس فناوري و سيستمهاي الکترونيک قدرت ومحرکه هاي الکتريکي